Psychická újma při dopravní nehodě

V tomto případě se jedná o trvalé následky po dopravní nehodě. V daném případě se u poškozené projevily trvalé následky psychického rázu. Poškozená řádně uplatnila všechny nároky, v průběhu času, tak jak jí vznikaly.  Asi až po roce od dopravní nehody se však začaly projevovat obtíže jako je únava, deprese, neklidný spánek. Vše se projevilo i v zaměstnání a osobním životě, kdy poškozená nebyla schopná normálně fungovat, jako za běžných okolností. Poškozená začala navštěvovat psychologa, posléze psychiatra.

V takovém případě jsme oslovili znalce z oblasti psychiatrie, aby posoudil, zda v daném případě může jít o následky po dopravní nehodě, případně aby ohodnotil vzniklou imateriální újmu.

Nárok byl vznesen u pojišťovny, která na základě znaleckého posudku vyplatila poškozené částku 280 000,-Kč, jako psychickou újmu v souvislosti s dopravní nehodou.

 

Máte podobné poúrazové problémy? Nevíte, jak nárok uplatnit u škůdce či pojišťovny? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Náhrada škody za škodu způsobenou zvířetem

V daném případě se na nás obrátili klienti s tím, že při venčení jejich pejska došlo k usmrcení tohoto zvířete jiným psem, který nezajištěnou dírou v plotě vtáhl psa dovnitř a tam jej před zrakem rodiny- i dětí usmrtil. Pes poškozených byl na místě mrtvý.

I v tomto případě umožňuje Nový občanský zákoník po majiteli psa uplatnit vzniklou škodu.

Dle § 494 NOZ zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použije obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Smyslem tohoto ustanovení bylo poskytnout ochranu „živým“ tvorům, se kterými se nadále už nepočítá pouze jako s věcí, nýbrž je jim dána větší hodnota. Stejně tak bylo do zákona vloženo ustanovení o náhradě škody, která byla způsobena zvířetem.  Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. 

Poškozeným tak vznikla škoda a to zejména imateriální újma (psychická újma), kdy usmrcený pes byl dlouhá léta součástí celé domácnosti. V oblibě ho měly rovněž obě děti poškozených, která musela tomuto incidentu přihlížet, což pro ně bylo velmi traumatizující. Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá vždy vlastník tohoto zvířete, případně spolu s osobou, které bylo takové zvíře vlastníkem svěřeno.

 V daném případě jsme pro poškozené vymohli částku 90 000,-Kč. S ohledem na to, že tato situace se dá jen těžko odčinit v uvedení do předešlého stavu, žádali poškození odčinění v penězích a to konkrétně částkou 90 000,-Kč, která v sobě zahrnuje, vyčíslení majetkové hodnoty pejska, s ohledem na jeho původ, jednalo se o chovnou fenku s papíry, dále náklady vynaložené u veterináře a státním veterinárním ústavu a dále duševní útrapy, které pociťuje celá rodina tedy poškození a jejich děti v souvislosti se ztrátou pejska.  Věc byla skončena mimosoudně v rámci jednoho měsíce.

 

Pokud se Vám stalo něco podobného, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám pomůžeme.

Dopravní nehoda – spor s pojišťovnou

Klient se na nás obrátil ve věci dopravní nehody, kdy byl sražen autobusem. Následkem této nehody utrpěl vážná zranění. Pojišťovna viníka odmítla proplatit výši trvalých následků, tak jak ji ohodnotil ošetřující lékař poškozeného, kdy revizní znalec pojišťovny ohodnotil ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) o 114 000,-Kč méně.

Po převzetí zastoupení jsme komunikovali s lékaři, u kterých se poškozený léčil, vyžádali jsme si dostupnou zdravotní dokumentaci, nechali jsme vyhotovit odborné vyjádření lékaře, který trvalé následky hodnotil. Pojišťovna až poté, kdy jí byla zaslána předžalobní výzva, nakonec přistoupila na proplacení tohoto nároku v plné výši. Klientovi byla uhrazena uplatněná částka v plné výši a rovněž mu pojišťovna uhradila náklady právního zastoupení.

 

 

Pokud se potýkáte s podobným problémem, neváhejte se na nás obrátit a nenechejte se krátit ve Vašich nárocích.

Zakopnutí na pracovišti – Pracovní úraz

V tomto případě se na nás poškozená obrátila téměř po roce od úrazu, kdy nebyla ze strany zaměstnavatele odškodněna.  Poškozená pracovala na pozici tranzitér přípravář. Dne 24. 2. 2011 utrpěla pracovní úraz, když při plnění pracovních povinností – prohlídce a soupisu vlaku – zakopla o ocelovou tyč, která byla pohozená v kolejišti. V důsledku pádu utrpěla zhmoždění pravého kolene. Z podkladů pro odškodnění pracovního úrazu vyhotovených zaměstnavatelem vyplývalo, že ze strany poškozené nedošlo k jednání, které by zakládalo zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. Poškozené byla zaměstnavatelem vyplacena náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.  Dále byly poškozené vypláceny Pražskou správou sociálního zabezpečení nemocenské dávky. Náhrada mzdy ani nemocenské dávky však nedosahovaly výše průměrného výdělku poškozené před vznikem shora uvedené pracovní neschopnosti, v důsledku čehož jí vznikala každý měsíc ztráta na výdělku. Zaměstnavatel nehradil poškozené náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně, každý měsíc, tak jak je mu tato povinnost uložena zákonem. K tomuto byl z naší strany vyzván. Zaměstnavateli byly doloženy podklady ohledně vyplacených dávek nemocenské, zároveň byl vypracován posudek o bolestném. Zákonná pojišťovna zaměstnavatele však zpochybňovala, že by pracovní neschopnost byla vyvolaná pouze zhmožděním kolene a požadovala, aby poškozená doložila vyjádření odborného lékaře. Proto byla oslovena lékařka z Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. z  oboru ortopedie, která nám vypracovala odborné vyjádření k danému úrazu. Poté došlo k dohodě ohledně odškodnění, kdy poškozené byla vyplacena částka 90 791,- Kč odpovídající náhradě za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a cca 3 000,-Kč jako bolestné a náklady spojené s léčením.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Poškozený utrpěl pracovní úraz a to 16. 9. 1993. Tento úraz byl řádně zaznamenaný, byl uznán jako pracovní. Poškozený utrpěl vážný úraz bederní páteře, a to doskokem na šikminu se sklonem 40 % s následným vynuceným hlubokým záklonem. Do pracovního úrazu se poškozený s bederní páteří neléčil a od vzniku pracovního úrazu až do roku 2008 byla ve všech lékařských zprávách stále uváděna stejná diagnóza. V roce 1994 byl žalobci přiznán částečný invalidní důchod v souvislosti s pracovním úrazem. V roce 1998 došlo k zániku zaměstnavatele, aniž by práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu přešly na jinou organizaci. Povinnosti poskytovat náhradu za ztrátu na výdělku přešla podle ustanovení § 205d odst. 8 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (ve znění zákona č. 231/1992 Sb. a č. 37/1993 Sb. účinném od 1. 1. 1993) na pojišťovnu. Pojišťovna pokračovala ve výplatách v rozsahu, v jakém poskytoval náhrady zaměstnavatel. V roce 2008 byl poškozenému přiznán plný invalidní důchod pro stav po úrazu či operaci páteře nebo ploténky, navýšený pro artrózu kolene.  Pojišťovna od této chvíle přestala hradit náhradu za ztrátu na výdělku, jelikož dospěla k závěru, že zde není dána příčinná souvislost mezi plnou invaliditou a pracovním úrazem. Poškozený následně požádal ČSSZ o vystavení potvrzení o příčinné souvislosti přiznané plné invalidity s pracovním úrazem, a to právě pro potřeby pojišťovny. Místo vydání potvrzení byla provedena ČSSZ mimořádná prohlídka se závěry, že se jedná o degenerativní onemocnění zhoršující se postupně s věkem. Posudková lékařka tak postupovala v nesouladu s dosavadními lékařskými zprávami. V rámci našeho zastoupení jsme napadli jménem poškozeného posudek ČSSZ o přiznání částečné invalidity z obecných příčin žalobou u soudu. Soud si vyžádal přezkoumání napadeného rozhodnutí posudkovou komisí MPSV ČR. Posudková komise dospěla na základě totožné zdravotnické dokumentace, kterou měla k dispozici posudková lékařka, k závěru: „Posuzovaný byl v roce 2008 uznán plně invalidním pro onemocnění páteře s navýšením pro artrózu kolene.“  U posuzovaného se jednalo o stav po úrazu páteře. Na základě nově vydaného závěru žádal poškozený prostřednictvím našeho zastoupení pojišťovnu o obnovení výplaty renty, ta však naše žádosti nereflektovala. Proto byla na pojišťovnu podána žaloba o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a pracovního poměru, kdy byl poškozený plně invalidní v příčinné souvislosti pracovním úrazem. Poté žalovaná přistoupila na možnost mimosoudní dohody. Poškozenému bylo v rámci mimosoudní dohody vyplaceno jednorázové odškodnění v částce 260.442,- Kč a dále náklady právního zastoupení, které musel poškozený vynaložit v hodnotě 26.263,- Kč. Na základě dohody o narovnání byla žaloba vzata zpět a řízení bylo zastaveno.

 

Odškodnění pracovního úrazu

Klientka se na nás obrátila v roce 2012 a to z důvodu pracovního úrazu, který se stal poškozené 10. 5. 2011. Její pracovní neschopnost trvala do května roku 2012. Poškozená si poranila bederní páteř při pádu ze schodů. Zaměstnavatel úraz sice uznal jako úraz pracovní, nicméně poškozené uhradil pouze náhradu mzdy. Pracovní schopnost poškozené poklesla o 70%, a proto jí byla uznána invalidita třetího stupně.

V rámci našeho zastoupení jsme uplatnili u zaměstnavatele nároky náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, bolestné a účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Zaměstnavatel však vyrozuměl poškozenou o tom, že je pojištěn, a proto věc postoupil svému zákonnému pojistiteli.  Nerespektoval svoji odpovědnost za řádné a včasné odškodnění poškozeného zaměstnance. V červenci 2012 byla proto podána žaloba na zaměstnavatele o částku cca 139 000,-Kč z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz. Žalovaný se vyjádřil, že žaloba byla podána předčasně. My jsme však argumentovali tím, že jsme se snažili o mimosoudní vyrovnání, na které zaměstnavatel nereagoval. Žalovaná nakonec uznala svoji odpovědnost a uhradila námi vznesené nároky. Žaloba byla vzata zpět a řízení bylo zastaveno v listopadu 2012.  Téhož měsíce byla uplatněna u zaměstnavatele rovněž náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a to za období od května 2012 do října 2012 v celkové částce 35 522,-Kč. Tato částka byla poškozené rovněž uhrazena. Jako další nárok byly uplatněny trvalé následky, které byly ohodnoceny vzhledem k mladistvému věku poškozené na 1 550 bodů, což odpovídá částce 186 000,-Kč.

V současné době pobírá poškozená měsíční rentu ve výši 9 728,-Kč.

Náhrada škody za dopravní nehodu

Poškozená se na nás obrátila ve věci náhrady škody na zdraví, která jí byla způsobena při dopravní nehodě. Řízení proti viníkovi bylo podmíněně zastaveno a to vzhledem k okolnostem, že viník dosud nebyl pro žádný trestný čin stíhán a neměl žádný záznam o dopravním přestupku.  V příčinné souvislosti se škodní událostí utrpěla poškozená zlomeninu hlavice levé pažní kosti vyžadující hospitalizaci, v důsledku svého zranění nemohla odjet na předem zaplacený zájezd v celkové hodnotě 37 000,-Kč, kdy jí při storna zájezdu bylo vráceno pouze 80% částky. 

V rámci likvidace nároků poškozené jsme se obrátili na pojišťovnu viníka, kdy odpovědnost za způsobenou škodu by měla být hrazena z titulu povinného ručení odpovědné osoby. Od ošetřujícího lékaře jsme nechali vyhotovit posudek o bolestném, a jelikož jsme zastoupení převzali už v době, kdy lze posoudit, zda poškozené vzniknou trvalé následky, nechali jsme posoudit rovnou i nárok ztížení společenského uplatnění. V návaznosti na naše uplatnění nároků za poškozenou vyplatila pojišťovna částku 14 600,- jako bolestné a náklady spojené s léčením a částku 54 000,-Kč z titulu ztížení společenského uplatnění. Jelikož škoda, která vznikla poškozené v důsledku storna zájezdu, nepatří mezi položky, které je pojišťovna povinna hradit, vyzvali jsme viníka dopravní nehody, aby rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a částkou, která byla poškozené vrácena, uhradil. Poškozena tak byla kompletně odškodněna. V rámci zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) má poškozená rovněž nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování svých nároků. Poškozené tak byla vyplacena další částka a to 15 100,-Kč.

Náhrada škody na zdraví za postup non lege artis

V březnu 2013 se na nás obrátila poškozená s prosbou o právní zastupování ve věci náhrady škody na zdraví, která jí vznikla v příčinné souvislosti s operací, kterou podstoupila v roce 2011. Poškozené byla provedena abdominální hysterektomie, adnexetomie vlevo a ovarektomie vlevo. Od druhého pooperačního dne však začala poškozená pociťovat bolesti v levém boku a zádech. Následně byla provedena další vyšetření a bylo zjištěno městnání v dutém systému levé ledviny a ureteru na podkladě mechanické překážky v malé pánvi před močovým měchýřem. Poškozená dále podstoupila další operace na urologickém oddělení, kdy byla zjištěna příčina problému a to: silonové vlákno zašité při prvotní operaci do stěny močovodu. Poškozená byla téměř rok v pracovní neschopnosti.

Po převzetí právního zastoupení jsme se obrátili na nemocnici, kde byl proveden prvotní zákrok, jelikož z výše popsaného skutku jasně vyplývalo, že zaměstnanec nemocnice porušil povinnost postupovat dle zásad lege artis a je tak založena odpovědnost Nemocnice za škodu na zdraví, která vznikla poškozené v příčinné souvislosti s porušením této právní povinnosti dle § 420 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964., občanský zákoník. Postupně byla uplatněna náhrada škody za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti, bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Nemocnice svoji odpovědnost uznala a předala věc své pojišťovně. Ještě tentýž měsíc bylo poškozené vyplaceno bolestné spolu s náklady na léčení, v červenci došlo k odškodnění její ztráty na výdělku. Jelikož byla poškozená osoba práva neznalá, využila práva si zvolit obhájce, aby ji zastupoval ve věci náhrady škody. Tím jí vznikla věcná škoda. Pojišťovna uznala nárok na náhradu nákladů za právní zastoupení a uhradila jí tak celé náklady za právní zastoupení.

Poškozená byla v celém rozsahu svých nároků úspěšná a celkem jí bylo vyplaceno 62 000,-Kč.

V současné době bude poškozená naším prostřednictvím uplatňovat i trvalé následky, na které má rovněž ze zákona nárok.

Náhrada za ztrátu na výdělku dosahovaného zvýšeným úsilím

Pan M. celý život pracoval v uměleckém prostředí. Před 3 lety se stal obětí dopravní nehody, při níž utrpěl velmi vážné poranění dolní končetiny. Přesto, že se podařilo lékařům nohu pana M. zachránit, trvale trpí omezením hybnosti poraněné končetiny. Pan M. je silný muž a tak si nepřipouští žádná omezení. Po skončení pracovní neschopnoti se vrátil na původní místo v zaměstnání. Panu M. se výdělek po skončení pracovní neschonosti nezměnil. Vydělává stejně jako před nehodou. Ovšem změnilo se úsilí, které nyní musí na práci vynakládat. Aby svou práci zvládl ve stejné kvantitě a kvalitě jako před zraněním, je nyní nucen na stejnou práci vynaložit více sil.

Uplatnili jsme u povinné pojišťovny nárok na náhradu škody za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dosahovaného zvýšeným pracovním úsilím. Jak se asi povinná pojišťovna k uplatněnému nároku postaví?

Po provedeném dokazování a právní argumentaci pojišťovna uznala oprávněné nároky pan M. na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dosahovaného zvýšeným pracovním úsilím ve výši 35% a přiznala mu v této výši rentu. Celkem pojišťovna panu M. uhradí částku blížící se jednomu milionu Kč.

28.12.2010

Nepozorný chodec

I nepozorný chodec může dosáhnout náhrady škody.

Slečna R. přecházela vozovku poblíž autobusové zastávky. Zamyšlená vstoupila do vozovky a nevěnovala pozornost jedoucímu autobusu, který jí přejel nohu a způsobil tak vážné poranění s trvalými následky. Nehodu šetřila policie, která po několika měsících šetření ukončila s tím, že v daném případě nejde o zavinění řidiče autobusu, ale s největší pravděpodobností o nepozornost slečny R. Slečně R. proto s vědomím toho, že je viníkem dopravní nehody, žádné nároky na náhradu škody na zdraví neuplatnila. Teprve téměř po 4 letech a několik týdnů před promlčením nároku se náhodou dozvěděla o činnosti naší kanceláře. V zastoupení slečny R. jsme okamžitě vstoupili do jednání s příslušnou pojišťovnou a výsledkem toho bylo plné odškodnění škody za bolest i ztížení společenského uplatnění.

12.5.2010