Novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 17. srpna 2015

Novelou zákoníku práce publikovanou dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 205/2015 byla navrácena hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do části jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání stanovuje nová pravidla pro odškodňování v rámci pracovně- právních vztahů.
  • Nejvýznamnější změnou je zejména zvýšení hodnoty jednoho bodu z 120,-Kč na 250,-Kč.
  • Nařízení upravuje tedy způsob výpočtu odškodnění i za ztížení společenského uplatnění odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích (zde existuje pouze Nejvyšším soudem doporučená metodika)
  • Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví
  • Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních a vzdělávacích potřeb.
  • Bodové hodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového hodnocení musí být přiměřené povaze a rozsahu a tíži poškození, dále se vezme v potaz průběh a náročnost léčení a odstraňování následků poškození zdraví.
  • Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví. Musí být zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

Potřebujete poradit? Myslíte si, že Vám nebyly vyplaceny Vaše nároky v plné výši? Neváhejte nás kontaktovat!!!

Odškodnění pracovního úrazu

Klientka se na nás obrátila v roce 2012 a to z důvodu pracovního úrazu, který se stal poškozené 10. 5. 2011. Její pracovní neschopnost trvala do května roku 2012. Poškozená si poranila bederní páteř při pádu ze schodů. Zaměstnavatel úraz sice uznal jako úraz pracovní, nicméně poškozené uhradil pouze náhradu mzdy. Pracovní schopnost poškozené poklesla o 70%, a proto jí byla uznána invalidita třetího stupně.

V rámci našeho zastoupení jsme uplatnili u zaměstnavatele nároky náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, bolestné a účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Zaměstnavatel však vyrozuměl poškozenou o tom, že je pojištěn, a proto věc postoupil svému zákonnému pojistiteli.  Nerespektoval svoji odpovědnost za řádné a včasné odškodnění poškozeného zaměstnance. V červenci 2012 byla proto podána žaloba na zaměstnavatele o částku cca 139 000,-Kč z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz. Žalovaný se vyjádřil, že žaloba byla podána předčasně. My jsme však argumentovali tím, že jsme se snažili o mimosoudní vyrovnání, na které zaměstnavatel nereagoval. Žalovaná nakonec uznala svoji odpovědnost a uhradila námi vznesené nároky. Žaloba byla vzata zpět a řízení bylo zastaveno v listopadu 2012.  Téhož měsíce byla uplatněna u zaměstnavatele rovněž náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a to za období od května 2012 do října 2012 v celkové částce 35 522,-Kč. Tato částka byla poškozené rovněž uhrazena. Jako další nárok byly uplatněny trvalé následky, které byly ohodnoceny vzhledem k mladistvému věku poškozené na 1 550 bodů, což odpovídá částce 186 000,-Kč.

V současné době pobírá poškozená měsíční rentu ve výši 9 728,-Kč.