Zakopnutí na pracovišti – Pracovní úraz

V tomto případě se na nás poškozená obrátila téměř po roce od úrazu, kdy nebyla ze strany zaměstnavatele odškodněna.  Poškozená pracovala na pozici tranzitér přípravář. Dne 24. 2. 2011 utrpěla pracovní úraz, když při plnění pracovních povinností – prohlídce a soupisu vlaku – zakopla o ocelovou tyč, která byla pohozená v kolejišti. V důsledku pádu utrpěla zhmoždění pravého kolene. Z podkladů pro odškodnění pracovního úrazu vyhotovených zaměstnavatelem vyplývalo, že ze strany poškozené nedošlo k jednání, které by zakládalo zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. Poškozené byla zaměstnavatelem vyplacena náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.  Dále byly poškozené vypláceny Pražskou správou sociálního zabezpečení nemocenské dávky. Náhrada mzdy ani nemocenské dávky však nedosahovaly výše průměrného výdělku poškozené před vznikem shora uvedené pracovní neschopnosti, v důsledku čehož jí vznikala každý měsíc ztráta na výdělku. Zaměstnavatel nehradil poškozené náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně, každý měsíc, tak jak je mu tato povinnost uložena zákonem. K tomuto byl z naší strany vyzván. Zaměstnavateli byly doloženy podklady ohledně vyplacených dávek nemocenské, zároveň byl vypracován posudek o bolestném. Zákonná pojišťovna zaměstnavatele však zpochybňovala, že by pracovní neschopnost byla vyvolaná pouze zhmožděním kolene a požadovala, aby poškozená doložila vyjádření odborného lékaře. Proto byla oslovena lékařka z Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. z  oboru ortopedie, která nám vypracovala odborné vyjádření k danému úrazu. Poté došlo k dohodě ohledně odškodnění, kdy poškozené byla vyplacena částka 90 791,- Kč odpovídající náhradě za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a cca 3 000,-Kč jako bolestné a náklady spojené s léčením.