Náhrada škody

Zákon č. 89/2012Sb. nový občanský zákoník, přinesl novinky i do oblasti deliktní odpovědnosti, se kterými Vás ve stručnosti na těchto stránkách seznámíme.

Závazky osob nevznikají pouze na základě jejich právního jednání ale také na základě jejich deliktu.  Největší novinkou, kterou nová úprava přináší je zrušení paušálních limitů pro výpočet náhrad za ublížení na zdraví a usmrcení. V novém zákoně je tak posílena role soudce jako spolutvůrce práva. Soudce bude mít nově možnost zvážit všechny objektivní i subjektivní okolnosti a o náhradě škody rozhodnout tak, aby jeho rozsudek odpovídal obecným principům spravedlnosti.

 • Výchozím prvkem právní konstrukce je protiprávní čin spočívající v porušení povinnosti ze strany škůdce.

Může se jednat o porušení povinnosti:

 • ze zákona
 • povinnosti vyplývající ze smlouvy
 • poručení zásad dobrých mravů

 

 • Dalším předpokladem je pak vlastní vznik škody nebo jiné (nemajetkové) újmy.
 • A konečným předpokladem je příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy.

 

Slovníček pojmů:

Nerozumíte pojmům, které používáme v textu, či jste se s nimi již setkali jinde? Přinášíme Vám stručný slovníček pojmů, který Vás s těmito pojmy seznámí.

ÚJMA: Jedná se o obecný pojem, který v sobě zahrnuje jak majetkovou tak nemajetkovou škodu. Každá majetková nebo nemajetková ztráta, která vznikla na straně poškozeného v důsledku příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti ze strany škůdce.

MAJETKOVÁ ÚJMA (ŠKODA): Škoda představuje vlastní (majetkovou) materiální újmu, kterou nový občanský zákoník označuje jako újmu na jmění (škodu). Škoda může znamenat přímou ztrátu na majetku poškozeného, tzv. skutečná škoda.  Ušlý zisk je specifickou majetkovou újmou spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodní události k rozmnožení majetkové majetkových hodnot, ač se to dalo očekávat.

NEMAJETKOVÁ ÚJMA (IMATERIÁLNÍ ÚJMA): Jedná se o újmu, která představuje újmu na osobnostních právech poškozeného nebo újmu na osobě jako takové. Vyjadřuje zásah do psychické sféry fyzické osoby a spočívá v narušení jeho obvyklého psychického stavu. V rámci této škody můžeme mluvit rovněž i o psychické újmě. Jedná se o narušení psychického zdraví jedince, které se právě může projevit v jeho osobním, rodinném, pracovním životě. V tomto případě bude potřeba důsledně prokázat příčinnou souvislost mezi jednáním a vznikem psychické újmy.

ŠKŮDCE: Každý, kdo v důsledku porušení své povinnosti způsobí jinému újmu a na základě toho je pak povinen újmu poškozenému nahradit.

POŠKOZENÝ: Fyzická nebo právnická osoba, které byla škoda nebo nemajetková újma způsobena a má právo žádat po škůdci její náhradu.

OBĚŤ: Obětí je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, zejména způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Jestliže trestným činem byla způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Jako oběť trestného činu máte specifická práva (např. právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo na peněžitou pomoc.

 NON LEGE ARTIS: Zjednodušeně lze vyložit tento pojem jako poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Chybný lékařský zákrok lze zpravidla prokázat pouze znaleckým posudkem či vyjádřením jiného odborníka z daného oboru.

 ŠKODNÍ UDÁLOST: Znamená v podstatě skutečnost, která škodu způsobí, neboli kterou předpis spojuje s odpovědností za její výsledek, tedy za škodu a s ní spojenou povinnost k její náhradě.

 • Odškodnění újmy na zdraví od 1. 1. 2014

  Nový občanský zákoník č. 89/2012 přinesl od začátku roku 2014 mimo jiné i změnu v odškodňování způsobené bolesti a ztížení společenského uplatnění.

  Více
 • Odškodnění bolesti

  Odškodnění bolesti se stanoví na základě bodového hodnocení v znaleckém lékařském posudku.

  Více
 • Trvalé následky – NEMATERIÁLNÍ ÚJMA

  Při odškodnění trvalých následků zavádí Metodika Nejvyššího soudu zcela nový systém. Nové pojetí je založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření z pomyslné hodnoty zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení.

  Více
 • Ztráta na výdělku

  Dalším nárokem při vzniku újmy na zdraví je náhrada za ztrátu na výdělku.

  Více
 • Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

  Dokdy mám nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti?

  Více
 • Náhrada za ztrátu na důchodu

  Jak určím výši odbytného?

  Více