Dopravní nehoda – spor s pojišťovnou

Klient se na nás obrátil ve věci dopravní nehody, kdy byl sražen autobusem. Následkem této nehody utrpěl vážná zranění. Pojišťovna viníka odmítla proplatit výši trvalých následků, tak jak ji ohodnotil ošetřující lékař poškozeného, kdy revizní znalec pojišťovny ohodnotil ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) o 114 000,-Kč méně.

Po převzetí zastoupení jsme komunikovali s lékaři, u kterých se poškozený léčil, vyžádali jsme si dostupnou zdravotní dokumentaci, nechali jsme vyhotovit odborné vyjádření lékaře, který trvalé následky hodnotil. Pojišťovna až poté, kdy jí byla zaslána předžalobní výzva, nakonec přistoupila na proplacení tohoto nároku v plné výši. Klientovi byla uhrazena uplatněná částka v plné výši a rovněž mu pojišťovna uhradila náklady právního zastoupení.

 

 

Pokud se potýkáte s podobným problémem, neváhejte se na nás obrátit a nenechejte se krátit ve Vašich nárocích.

Náhrada škody na zdraví za postup non lege artis

V březnu 2013 se na nás obrátila poškozená s prosbou o právní zastupování ve věci náhrady škody na zdraví, která jí vznikla v příčinné souvislosti s operací, kterou podstoupila v roce 2011. Poškozené byla provedena abdominální hysterektomie, adnexetomie vlevo a ovarektomie vlevo. Od druhého pooperačního dne však začala poškozená pociťovat bolesti v levém boku a zádech. Následně byla provedena další vyšetření a bylo zjištěno městnání v dutém systému levé ledviny a ureteru na podkladě mechanické překážky v malé pánvi před močovým měchýřem. Poškozená dále podstoupila další operace na urologickém oddělení, kdy byla zjištěna příčina problému a to: silonové vlákno zašité při prvotní operaci do stěny močovodu. Poškozená byla téměř rok v pracovní neschopnosti.

Po převzetí právního zastoupení jsme se obrátili na nemocnici, kde byl proveden prvotní zákrok, jelikož z výše popsaného skutku jasně vyplývalo, že zaměstnanec nemocnice porušil povinnost postupovat dle zásad lege artis a je tak založena odpovědnost Nemocnice za škodu na zdraví, která vznikla poškozené v příčinné souvislosti s porušením této právní povinnosti dle § 420 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964., občanský zákoník. Postupně byla uplatněna náhrada škody za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti, bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Nemocnice svoji odpovědnost uznala a předala věc své pojišťovně. Ještě tentýž měsíc bylo poškozené vyplaceno bolestné spolu s náklady na léčení, v červenci došlo k odškodnění její ztráty na výdělku. Jelikož byla poškozená osoba práva neznalá, využila práva si zvolit obhájce, aby ji zastupoval ve věci náhrady škody. Tím jí vznikla věcná škoda. Pojišťovna uznala nárok na náhradu nákladů za právní zastoupení a uhradila jí tak celé náklady za právní zastoupení.

Poškozená byla v celém rozsahu svých nároků úspěšná a celkem jí bylo vyplaceno 62 000,-Kč.

V současné době bude poškozená naším prostřednictvím uplatňovat i trvalé následky, na které má rovněž ze zákona nárok.

Lékařská péče – Nesprávný odborný postup – náhrada škody

Dobrý den,

před téměř dvěma roky jsem podstoupila liposukci stehen na renomované klinice (pobočky v USA a Německu). Celková cena byla 2000 euro. S pooperační péčí a s tím souvisejícím výsledkem jsem nebyla a nejsem vůbec spokojená. Do dneška přetrvávají bolesti, estetická stránka je strašná. Proběhlo několik jednání o řešení vzniklé situaci. Představitel kliniky problém uznal a přislíbil reoperaci, ke které do dnešního dne nedošlo. V současné době si cca 2 měsíce hraje na „mrtvého brouka“, nebere telefony,  neodpovídá na e-maily. Myslíte, že by se dalo ještě něco dělat s ohledem na způsobenou škodu?

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

lékař (případně jeho zaměstnavatel) odpovídá za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s nesprávným odborným postupem. Podle Vaší zprávy navrhuji, abyste uplatnila u odpovědného subjektu náhradu škody písemně. Zde je potřeba škodu vyčíslit (například bolestné na základě posudku o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, případně odškodnění za trvalé následky na základě posudku o ztížení společenského uplatnění, náklady léčení, případná ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti). Pokud  nebude lékař na výzvu reagovat, jedinou možností je podat žalobu o náhradu škody k soudu. Jako poškozený máte také nárok žádat o uvedení do předešlého stavu, je-li to  možné, tj. žádat o provedení reoperace.

S ohledem na skutečnost, že jste zákrok podstoupila téměř před 2 roky, pozor na promlčení nároku. Promlčecí lhůta u nároků ze škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. V případě, že se právo na náhradu škody promlčí, nelze jej vymáhat. Promlčení nároku se staví jedině  podáním žaloby k soudu.

Nepozorný chodec

I nepozorný chodec může dosáhnout náhrady škody.

Slečna R. přecházela vozovku poblíž autobusové zastávky. Zamyšlená vstoupila do vozovky a nevěnovala pozornost jedoucímu autobusu, který jí přejel nohu a způsobil tak vážné poranění s trvalými následky. Nehodu šetřila policie, která po několika měsících šetření ukončila s tím, že v daném případě nejde o zavinění řidiče autobusu, ale s největší pravděpodobností o nepozornost slečny R. Slečně R. proto s vědomím toho, že je viníkem dopravní nehody, žádné nároky na náhradu škody na zdraví neuplatnila. Teprve téměř po 4 letech a několik týdnů před promlčením nároku se náhodou dozvěděla o činnosti naší kanceláře. V zastoupení slečny R. jsme okamžitě vstoupili do jednání s příslušnou pojišťovnou a výsledkem toho bylo plné odškodnění škody za bolest i ztížení společenského uplatnění.

12.5.2010