Novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 17. srpna 2015

Novelou zákoníku práce publikovanou dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 205/2015 byla navrácena hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do části jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání stanovuje nová pravidla pro odškodňování v rámci pracovně- právních vztahů.
  • Nejvýznamnější změnou je zejména zvýšení hodnoty jednoho bodu z 120,-Kč na 250,-Kč.
  • Nařízení upravuje tedy způsob výpočtu odškodnění i za ztížení společenského uplatnění odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích (zde existuje pouze Nejvyšším soudem doporučená metodika)
  • Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví
  • Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních a vzdělávacích potřeb.
  • Bodové hodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového hodnocení musí být přiměřené povaze a rozsahu a tíži poškození, dále se vezme v potaz průběh a náročnost léčení a odstraňování následků poškození zdraví.
  • Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví. Musí být zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

Potřebujete poradit? Myslíte si, že Vám nebyly vyplaceny Vaše nároky v plné výši? Neváhejte nás kontaktovat!!!

Psychická újma při dopravní nehodě

V tomto případě se jedná o trvalé následky po dopravní nehodě. V daném případě se u poškozené projevily trvalé následky psychického rázu. Poškozená řádně uplatnila všechny nároky, v průběhu času, tak jak jí vznikaly.  Asi až po roce od dopravní nehody se však začaly projevovat obtíže jako je únava, deprese, neklidný spánek. Vše se projevilo i v zaměstnání a osobním životě, kdy poškozená nebyla schopná normálně fungovat, jako za běžných okolností. Poškozená začala navštěvovat psychologa, posléze psychiatra.

V takovém případě jsme oslovili znalce z oblasti psychiatrie, aby posoudil, zda v daném případě může jít o následky po dopravní nehodě, případně aby ohodnotil vzniklou imateriální újmu.

Nárok byl vznesen u pojišťovny, která na základě znaleckého posudku vyplatila poškozené částku 280 000,-Kč, jako psychickou újmu v souvislosti s dopravní nehodou.

 

Máte podobné poúrazové problémy? Nevíte, jak nárok uplatnit u škůdce či pojišťovny? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Náhrada škody ztížení společenského uplatnění

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o radu. V roce 2009 se mi stal pracovní úraz. V roce 2012 jsem svému zaměstnavateli zaslal žádost, kde nárokuji na základě lékařského posudku ztížení spol. uplatnění. Zaměstanavatel mě po nějaké době poslal na vyšetření ke svému lékaři, který dospěl k závěru, že mi žádné ztížení spol. uplatnění nevzniklo. Proto jsem se opět obrátil na svého oš. lékaře, který mi doporučil nechat si vypracovat znalecký posudek. Tento znalecký posudek vyvrátil tvrzení jejich lékaře a potvrdil původní lék. zprávu mého oš. lékaře. Následně se přes rok nic nedělo a po roce a něco mi od zaměstnavatele přišel dopis, kde po mě žádají.

Cituji: “ Pro účely odškodnění ztížení spol. uplatnění, Vás žádám o sdělení, ze kterého bude zřejmé, z jakého titulu nárokujete ztížení spol. uplatnění, včem konkrétně  spatřujete ztížení svého spol. uplatnění ve smyslu § 3 vyhlášky 440/2001 Sb., a čím prokazujete existenci příčinné souvislosti mezi služebním úrazem a škodou, resp. vznikem ztížení spol. uplatnění.

Chci se Vás zeptat co konkrétně tímto sdělením zaměstnavatel myslí a dále

1. zdali je zaměstnavatel vázán nějakou lhůtou pro rozhodnutí. Ptám se záměrně, jelikož jsem svému zaměstnavateli poskytl veškerou dokumentaci vč. znaleckého posudku a  následně se přes rok nic nedělo….? To mi přijde nefér s ohl. na ustanovení § v zákoníku práce.

2. Z jakého titulu nárokuji ztížení spol. uplatnění – co jim na to mám odpovědět? Podle mě na to mám nárok ze zákona

3. V čem konkrétně spatřuji ztížení svého spol. uplatnění – mám to chápat, tak, že ode mě požadují vypsání konkrétních úkonů nebo činností, které již nemohu dělat. Je řešením, když jim odepíši, že se odkazuji na zdr. dokumentaci.

Moc Vám děkuji za Váš čas a ochotu mi v této věci poradit

 

Odpověď:

Dobrý den,
mně se to zdá jako snaha zaměstnavatele o oddalování výplaty náhrady škody až do promlčení vašeho nároku. Promlčecí doba v případě škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet od okamžiku, kdy jste se dozvěděl o škodě, její výši a tom, kdo za ni odpovídá. V případě ztížení společenského uplatnění počíná promlčecí doba běžet od ustálení zdravotního stavu, které se posuzuje zpravidla po 1 roce po škodní události, ale může to být i později.
Nevím, kdy došlo k ustálení vašeho zdravotního stavu, ale pokud již není váš nárok promlčen, tak asi brzy bude. Z toho důvodu doporučuji co nejdříve podat žalobu.
K vašim dotazům:

  1. pokud jste řádně nárok uplatnil a doložil, je zaměstnavatel povinen vám náhradu škody uhradit ve lhůtě, kterou jste stanovil a pokud stanovena nebyla, má se za to, že byl povinen uhradit druhý den po uplatnění nároku.
  2. z titulu vzniku trvalých následků v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. To by mělo vyplývat z doložených zpráv a není to potřeba zvlášť uvádět.
  3. V čem je ztížení vašeho společenského uplatnění je uvedeno v posudku o ztížení společenského uplatnění.

Určitě zvažte podání žaloby, můžeme vám nabídnout převzetí právního zastoupení a uplatnění vašich nároků u soudu.

Nepozorný chodec

I nepozorný chodec může dosáhnout náhrady škody.

Slečna R. přecházela vozovku poblíž autobusové zastávky. Zamyšlená vstoupila do vozovky a nevěnovala pozornost jedoucímu autobusu, který jí přejel nohu a způsobil tak vážné poranění s trvalými následky. Nehodu šetřila policie, která po několika měsících šetření ukončila s tím, že v daném případě nejde o zavinění řidiče autobusu, ale s největší pravděpodobností o nepozornost slečny R. Slečně R. proto s vědomím toho, že je viníkem dopravní nehody, žádné nároky na náhradu škody na zdraví neuplatnila. Teprve téměř po 4 letech a několik týdnů před promlčením nároku se náhodou dozvěděla o činnosti naší kanceláře. V zastoupení slečny R. jsme okamžitě vstoupili do jednání s příslušnou pojišťovnou a výsledkem toho bylo plné odškodnění škody za bolest i ztížení společenského uplatnění.

12.5.2010

Žaloba na pojišťovnu

Do dvou týdnů po podání žaloby pojišťovna uhradila uplatněné nároky.

Paní P. ve věku 54 let utrpěla při dopravní nehodě vážné poranění hlavy. Jde o přetrvávající zněny zejména psychického stavu. Paní P. trpí opakovanými bolestmi hlavy, zapoměntlivostí a uzavírá se před okolním světem. V jejím zastoupení jsme uplatnili u pojišťovny nárok na odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění a dále odškodnění ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ve formě opakující se renty. Přestože jsme všechny nároky doložili řadou dokumentů, které stanoví zákon a podepřeli je znaleckými posudky, povinná pojišťovna se zdráhala nároky paní P. uspokojit a záměrně vyžadovala další a další dokumenty k prokázání uplatněných nároků.

Podali jsme na pojišťovnu žalobu na proplacení pojistného plnění. Do dvou týdnů obdržela paní P. na svůj účet několik set tisíc Kč. Ve sporu však pokračujeme. Podali jsme žalobu na mimořádné zvýšení náhrady za bolest a ztížení společnekého uplatnění v celkové výši 1.600.000,-Kč. Doufáme, že paní P. pomůžeme k důstojnému prožití zbytku života.

4.5.2010