Trvalé následky – HRADÍME VÁM POSUDEK!!!

POZOR, jako jediní Vám nabízíme tuto speciální pomoc.

Při odškodnění trvalých následků zavádí Metodika Nejvyššího soudu zcela nový systém. Nové pojetí je založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření z pomyslné hodnoty zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení.

Určování výše náhrady za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) nově posuzují lékaři, kteří jsou z oboru zdravotnictví jmenováni soudními znalci v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

S ohledem na to, že trvalými následky, které Vám vznikly, se budou věnovat odborníci, kteří jsou právě pro toto hodnocení speciálně proškoleni, je možné získat mnohonásobně vyšší odškodné, než bylo možné docílit přidělenými body, dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.

Tyto znalecké posudky jsou však s ohledem na jejich odbornost poměrně drahé.

Jelikož známe situaci poškozených, neváhejte se na nás obrátit. Znalecký posudek Vám v rámci naší spolupráce uhradíme z našich prostředků!!!!

Až poté, kdy Vám bude vyplacena náhrada škody, nám posudek zaplatíte.

Obrátíme se na vhodného znalce, který ohodnotí následky, které Vám v důsledku škodní události vznikly a Vaše nároky uplatníme u škůdce, pojišťovny či v rámci trestního řízení.

Nový nález ÚSTAVNÍHO SOUDU týkající se pracovního úrazu!!

Jak jsme Vás již informovali, dříve platná bodová vyhláška Ministerstva zdravotnictví byla nahrazena od října 2015 novým vládním nařízením.

Ústavní soud však vyjádřil nespokojenost i přes to, že se bodové hodnocení navýšilo. Přinášíme Vám stěžejní body tohoto nálezu, podobný problém mohl potkat i Vás! Proto neváhejte a obraťte na nás ohledně odškodnění Vašeho pracovního úrazu.

 

Ústavní soud zmínil především že:

 • „Přiměřené zvýšení“ náhrady neznamená základní přiznané částky jen násobit (touto cestou to soudy běžně prováděly)

 

 • Soudy se mohou odchýlit od nařízení vlády, protože jsou ve svém rozhodování vázání pouze zákonem, ne podzákonnou úpravou a vláda svým nařízením do jisté míry zasahuje do rozhodování soudů
 • Zkritizoval bodovou úpravu, skutečnost, že nekoresponduje s Metodikou nejvyššího soudu, zejména fakt, že Metodika NS zcela opouští bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění, nařízení vlády body u ztížení společenského uplatnění pořád používá

 

 • Svoje rozhodnutí o výši odškodnění musí soudy konkrétně zdůvodnit a popsat, jak k němu dospěly

Možnost spolupráce

Hledáme vhodné kandidáty na vzájemnou spolupráci, možnost vysoké provize.

Novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 17. srpna 2015

Novelou zákoníku práce publikovanou dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 205/2015 byla navrácena hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do části jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání stanovuje nová pravidla pro odškodňování v rámci pracovně- právních vztahů.
 • Nejvýznamnější změnou je zejména zvýšení hodnoty jednoho bodu z 120,-Kč na 250,-Kč.
 • Nařízení upravuje tedy způsob výpočtu odškodnění i za ztížení společenského uplatnění odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích (zde existuje pouze Nejvyšším soudem doporučená metodika)
 • Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví
 • Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních a vzdělávacích potřeb.
 • Bodové hodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového hodnocení musí být přiměřené povaze a rozsahu a tíži poškození, dále se vezme v potaz průběh a náročnost léčení a odstraňování následků poškození zdraví.
 • Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví. Musí být zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

Potřebujete poradit? Myslíte si, že Vám nebyly vyplaceny Vaše nároky v plné výši? Neváhejte nás kontaktovat!!!

Nový způsob odškodňování pro rok 2014

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

 Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník (NOZ) od 1. 1. 2014 zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a v současné době nejsou žádná bližší kritéria pro stanovená výše náhrady škody, vypracoval Nejvyšší soud spolu s odborníky z oblasti medicíny, práva a pojistitelů Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 NOZ, kde je stanoveno, že by se mělo odškodňovat podle zásad slušnosti.

 

POZOR:

 • Metodika však nemá zatím závazný charakter,
 • jedná se o doporučení, jak mají soudy postupovat v praxi, aby došlo ke sjednocení odškodňování
 •  jedná se o pomůcku k naplnění zásady slušnosti
 •  musí být vždy zohledněny individuální okolnosti daného případu

 

Jaké změny Metodika přináší?

 • Byl vypracován nový přehled bodového ohodnocení bolesti, který nastavuje pozměněné proporce mezi jednotlivými bolestivými stavy
 • hodnota jednoho bodu činí  251,28 Kč  vznikla-li bolest v roce 2014
 • Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv

k hodnotě jednoho bodu

 • Funkční či anatomická ztráta končetiny či orgánu nepředstavuje limit, který by u mnohočetných poranění nemohl být přesažen, náhrada škody však nesmí být nepřiměřená
 •  Rozlišujeme několik stupňů komplikací ( jsou- li v souvislosti se škodnou událostí)

Lehká (do 5 %), středně závažná (do 10%), závažná (do 15%), komplikace těžká (do 20%) a to s ohledem na to, do jaké míry ohrožují život a zhoršují zdravotní stav

 • §2957 NOZ vymezuje další okolnosti, které odůvodňují přiměřené zvýšené náhrady, Metodika tyto okolnosti neupravuje, celková částka však musí být přiměřená v kontextu celkové škody
 •  V souvislosti se ztížením společenského uplatnění byl vytvořen zcela nový systém založený na využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a zdraví ( MFK) vypracované Světovou zdravotnickou organizací (WHO)

 

 

Jak se tedy budou počítat trvalé následky?

Stupeň závažnosti trvalého zdravotního postižení se nevyjadřuje jako dosud bodovým součtem diagnóz násobenou peněžitou hodnotou jednoho bodu. Nyní se bude vycházet z procentní škály 0-100% , který bude vyjadřovat ztrátu životních příležitostí (tzv. lepší budoucnosti) pro jednotlivé položky v devíti oblastech společenského zapojení.

100% bude u plné ztráty kognitivních a pohybových funkcí, spojená s plnou ztrátou sebeobsluhy a jakéhokoliv se zapojeními do aktivního společenského života. Všechny mírnější formy postižení jsou odstupňovány směrem dolů.

Výše náhrady se odvozuje od tzv. výchozí rámcové částky, která má představovat pomyslnou hodnotu zmařeného obvyklého lidského života při absolutním vyřazením ze všech společenských sfér.  Bude se vyjadřovat pomocí  400 násobku průměrné  měsíční nominální mzdy  na přepočtené  počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející  roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného. Pro rok 2013 činí tato mzdy 25. 128,-Kč. Výchozí rámcová částka pro náhradu trvalých následku poškozeného, jehož zdravotní stav se ustálil v roce 2014 je tedy 10. 051. 200,-Kč.

V první fázi lékař  ( znalec) ohodnotí obtíže zdravotního stavu. Poté dojde k procentní mu vyjádření omezení poškozeného (rozmezí 0- 100%). V této fázi se jedná o základní náhradu.

 Individuální přístup a zohlednění zvláštností každého jednotlivého případu předpokládá, že základní náhrada může být ještě modifikována výjimečnými okolnostmi na straně poškozeného (věk, ztráta skutečně lepší budoucnosti. Stejně tak se vezmou v potaz zvláštní okolnosti na straně škůdce (úmyslné způsobení škody, zneužití závislosti poškozené osoby na škůdci atd..) Takto lze však modifikovat základní částku již jen v řádu desítek procent, maximálně do celkového dvojnásobku. Takto bude určena tzv. výsledná náhrada za nemajetkovou újmu spočívající v ztížení společenského uplatnění.

 

SCHÉMA.

Posouzení zdravotního stavu (prohlídka lékařem, znalcem – zohlednění všech oblastí společenského života)

 

 Procentní vyjádření omezení poškozeného (0- 100%)     

 

 Určení výše základní náhrady

                      

 

Možnost modifikace s přihlédnutím k zvláštním okolnostem konkrétního případu (max. na dvojnásobek)

                  

 Výsledná náhrada

S ohledem na to, že se jedná o zcela nové pojetí, doporučujeme v případě vymáhání náhrady škody konzultovat  s odborníky, kteří budou dohlížet na správný postup ve vymáhání Vašich nároků.

Nový občanský zákoník a náhrada škody

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší řadu změn v oblasti náhrady nemajetkové újmy. Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. 

Základním východiskem NOZ je povinnost nahradit újmu způsobenou škůdcem zaviněně, tento úmysl je nezbytný dokázat. Škůdce se může vyhnout náhrad škody, pokud dokáže, že škodu nezavinil. NOZ stále vychází z koncepce, že se v zásadě hradí primárně majetková újma, zatímco nemajetková újma jen v případech zvlášť stanovených. Případy, kdy poškozenému vznikne právo na náhradu nemajetkové újmy, jsou pojaty dosti široce. Podle ustanovení § 2956 ukládá povinnost škůdci nahradit jako nemajetkovou újmu vždy i způsobené duševní útrapy, tedy náhrada za vytrpěnou bolest zahrnuje jak fyzické, tak i duševní útrapy, způsobené škodou na zdraví postiženého. Doposud bylo nezbytné nemajetkovou újmu žalovat samostatně v rámci sporu na ochranu osobnosti u krajských soudů. NOZ přináší možnost spojení žaloby na náhradu škody a nemajetkové újmy, což odstraní duplicitu dokazování a předpokládanou novelou občanského soudního řádu bude v působnosti okresních soudů.

Nově je též výslovně ustanoveno, že náhradu nemajetkové újmy mohou za určitých okolností požadovat nejenom přímo dotčené osoby, ale i osoby, které újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit (§ 2971). Oprávněným požadovat náhradu nemajetkové újmy je

každý, kdo důvodně pociťuje způsobenou nemajetkovou újmu jako osobní neštěstí. Pro stanovení

odškodnění se upouští od rozhodování podle tabulek a ruší se horní limit. Soudy budou mít v budoucnu více volnosti při uvažování o konkrétních okolnostech jednotlivých případů, což na druhou stranu může vést k průtahům v rozhodování.

13.9.2013

Vymohli jsme více než 10 milionů

V letech 2011 a 2012 jsme naším klientům vymohli škodu v celkové částce převyšující 10 milionů korun. Máme nejnižší provizi ze všech konkurenčních společností a máme výzrazně lepší výsledky.

Dáváme přednost Vašim nárokům před našimi zisky, proto jsme nejžádanější společností na trhu v oblasti uplatňování nároků na škodu na zdraví.  

 
11.1.2013

K amortizaci u havarovaného vozidla

Podle ústavního soudu nelze akceptovat zaběhlý postup pojišťoven, které z ceny nových dílů při opravě odečetli tzv. amortizaci dílů poškozených, aby údajně tím nedošlo ke zvýšení hodnoty vozidla o vyšší hodnotu nových dílů.

 

 

 

Nález ústavního soudu II ÚS 2221/2007 ze dne 19.3.2008

 

 

Z uvedeného je zřejmé, že právní názor odvolacího soudu ve vazbě na nezohlednění amortizace náhradních dílů, který měl být podložen závěry znaleckého posudku, ze znaleckého posudku ve skutečnosti nevyplývá. Věta, že náhradní díly nebyly amortizovány, byla vytržena z kontextu znaleckého posudku, který ve skutečnosti vyzněl právě opačně. Dle názoru Ústavního soudu z posudku jednoznačně vyplývá, jaká byla cena vozidla před jeho poškozením, jaké náklady je třeba vynaložit na uvedení vozidla do stavu před jeho poškozením a že v důsledku opravy, kterou bude vozidlo uvedeno do původního stavu, nedojde k jeho zhodnocení, naopak hodnota havarovaného, byť opraveného, vozu bude na trhu nižší.

Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.

5.12.2012

Zaměstnavatel a pojišťovna neuspěli

Nejvyšší soud potvrdil, že nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění přechází smrtí zaměstnance na dědice

Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz nebo je-li u něj zjištěna nemoc z povolání, má vůči zaměstnavateli nárok na náhradu bolesti a ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, nákladů spojených s léčením a věcné škody. Zákoník práce stanoví, kromě výčtu druhů náhrad a způsobů jejich výpočtu, také pravidla pro přechod peněžitých nároků v případě smrti zaměstnance.

Podle zákoníku práce, účinného do 31. 12. 2006 (zákon č. 65/1965 Sb.), nabývaly peněžité nároky v případě smrti zaměstnance dědici. Výjimkou byly nároky na náhradu bolesti a ztížení společenského uplatnění, u nichž zákon výslovně stanovil, že smrtí zaměstnance zanikají, a to bez ohledu na skutečnost, že byly již přiznány vykonatelným soudním rozhodnutím nebo že k jejich vymožení byl nařízen výkon rozhodnutí. Nový zákoník práce, účinný od 1. 1. 2007 (zákon č. 262/2006 Sb.), stanoví stejně jako původní zákoník práce, že peněžitá práva smrtí zaměstnance přechází na dědice, avšak výslovné ustanovení o zániku nároku na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění chybí. V této souvislosti vyvstala otázka, zda se díky nové právní úpravě nestávají také tyto nároky předmětem dědického řízení.

Přestože v právnické veřejnosti byla otázka již dlouho předmětem diskuzí, definitivní odpověď přinesly až rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 936/2010 ze dne 7. 4. 2011 a sp. zn. 21 Cdo 2913/2010 ze dne 20. 9. 2011. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že podle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2007 peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí bez výjimky nezanikají. Okolnost, že ve stávajícím zákoníku práce chybí oproti dosavadní právní úpravě zmínka o osudu nároků na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění znamená, že smrtí zaměstnance tyto nároky nezanikají. Stávají se předmětem dědického řízení a přechází na toho, komu pohledávka podle výsledků dědického řízení připadla.

Výše uvedené však platí pouze, vznikl-li nárok na náhradu bolesti nebo ztížení společenského uplatnění v době po 1. 1. 2007. Nároky, které vznikly za účinnosti původního zákoníku práce (v období do 31. 12. 2006), se vzhledem k nepravé zpětné účinnosti řídí také v době po 1. 1. 2007 dosavadním zákoníkem práce, a tudíž smrtí zaměstnance zanikají. Pro posouzení, kterým právním předpisem se budou nároky řídit, není rozhodné, kdy a kým byly uplatněny, ale v jakém okamžiku poškozenému zaměstnanci vznikly. Jde-li o náhradu za ztížení společenského uplatnění, postupuje se při odškodnění podle právní úpravy, za jejíž účinnosti došlo k ustálení zdravotního stavu zaměstnance. V případě náhrady bolesti je pro určení doby vzniku nároku rozhodující, kdy poškozený zaměstnanec bolest vytrpěl.

Na závěr však nutno upozornit, že výše uvedené se týká pouze pracovních úrazů a nemocí z povolání. V případě vzniku škody na zdraví v důsledku odpovědnosti podle občanského práva i nadále platí, že nárok na náhradu bolesti a ztížení společenského uplatnění smrtí poškozeného zaniká.

24.11.2011

Co jsou účelné vynaložené náklady spojené s léčením

Nárok na náhradu škody za účelně vynaložené náklady léčení má ten, kdo je vynaložil.

Jedním z nároků, který může poškozený v souvislosti s náhradou škody na zdraví uplatnit, je nárok na úhradu účelných vynaložených nákladů spojených s léčením. Nehradí se vše, co bylo na léčení poškozeného vynaloženo, vždy musí jít o náklady, které byly vynaloženy účelně. Účelnost se posuzuje podle potřebnosti nákladů ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Není však rozhodné, zda léčbou skutečně ke zlepšení stavu zdraví došlo.

Právo na náhradu nákladů vzniká v okamžiku, kdy byly náklady vynaloženy a hradí se osobě, která je skutečně poskytla. Celkovou výši náhrady zákon neomezuje, uhrazují se proto veškeré náklady, které lze považovat za účelně vynaložené a oprávněná osoba jejich výši prokáže. Náhrada je přiznávána vždy jako jednorázová částka, účelné náklady spojené s léčením nelze přiznat ve formě renty vyplácené do budoucna. Účelné náklady spojené s léčením se hradí i v případě, že škodná událost měla za následek smrt poškozeného.    

K účelným nákladům spojených s léčením se řadí například náklady na léky či rehabilitační léčbu, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, regulační poplatky zaplacené při návštěvě lékaře, náklady související s přibráním ošetřovatele nebo osobní asistence, zvýšené náklady související s vydatnějším stravováním či naopak s nákupem dietních potravin, náklady nejbližších příbuzných vynaložené na cestu do zdravotnického zařízení, kde je poškozený hospitalizován.

Není zcela běžně známé, že nárok na náradu škody ve formě účelně vynaložených nákladů má ten, kdy náklady vynaložil, tzn. že pokud uhradí náklady na hospitalizaci, regulační poplatky, dopravu poškozeného třetí osoba, má nárok na jejich náhradu.

Mezi účelně vynaložené náklady léčení také spdají náklady na přibrání ošetřovatele, kterým může být i člen rodiy. Pokud poškozený zaplatí za poskytnuté služby, má nárok na náhradu škody, která mu přibráním ošetřovatele vznikla.

Výčet nákladů není úplný, samotný zákon je nevyjmenovává. Vždy bude záležet na konkrétním případě, jaké náklady bylo nutné účelně vynaložit ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného.

22.3.2011