Co jsou účelné vynaložené náklady spojené s léčením

Nárok na náhradu škody za účelně vynaložené náklady léčení má ten, kdo je vynaložil.

Jedním z nároků, který může poškozený v souvislosti s náhradou škody na zdraví uplatnit, je nárok na úhradu účelných vynaložených nákladů spojených s léčením. Nehradí se vše, co bylo na léčení poškozeného vynaloženo, vždy musí jít o náklady, které byly vynaloženy účelně. Účelnost se posuzuje podle potřebnosti nákladů ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Není však rozhodné, zda léčbou skutečně ke zlepšení stavu zdraví došlo.

Právo na náhradu nákladů vzniká v okamžiku, kdy byly náklady vynaloženy a hradí se osobě, která je skutečně poskytla. Celkovou výši náhrady zákon neomezuje, uhrazují se proto veškeré náklady, které lze považovat za účelně vynaložené a oprávněná osoba jejich výši prokáže. Náhrada je přiznávána vždy jako jednorázová částka, účelné náklady spojené s léčením nelze přiznat ve formě renty vyplácené do budoucna. Účelné náklady spojené s léčením se hradí i v případě, že škodná událost měla za následek smrt poškozeného.    

K účelným nákladům spojených s léčením se řadí například náklady na léky či rehabilitační léčbu, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, regulační poplatky zaplacené při návštěvě lékaře, náklady související s přibráním ošetřovatele nebo osobní asistence, zvýšené náklady související s vydatnějším stravováním či naopak s nákupem dietních potravin, náklady nejbližších příbuzných vynaložené na cestu do zdravotnického zařízení, kde je poškozený hospitalizován.

Není zcela běžně známé, že nárok na náradu škody ve formě účelně vynaložených nákladů má ten, kdy náklady vynaložil, tzn. že pokud uhradí náklady na hospitalizaci, regulační poplatky, dopravu poškozeného třetí osoba, má nárok na jejich náhradu.

Mezi účelně vynaložené náklady léčení také spdají náklady na přibrání ošetřovatele, kterým může být i člen rodiy. Pokud poškozený zaplatí za poskytnuté služby, má nárok na náhradu škody, která mu přibráním ošetřovatele vznikla.

Výčet nákladů není úplný, samotný zákon je nevyjmenovává. Vždy bude záležet na konkrétním případě, jaké náklady bylo nutné účelně vynaložit ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného.

22.3.2011