Nový způsob odškodňování pro rok 2014

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

 Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník (NOZ) od 1. 1. 2014 zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a v současné době nejsou žádná bližší kritéria pro stanovená výše náhrady škody, vypracoval Nejvyšší soud spolu s odborníky z oblasti medicíny, práva a pojistitelů Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 NOZ, kde je stanoveno, že by se mělo odškodňovat podle zásad slušnosti.

 

POZOR:

 • Metodika však nemá zatím závazný charakter,
 • jedná se o doporučení, jak mají soudy postupovat v praxi, aby došlo ke sjednocení odškodňování
 •  jedná se o pomůcku k naplnění zásady slušnosti
 •  musí být vždy zohledněny individuální okolnosti daného případu

 

Jaké změny Metodika přináší?

 • Byl vypracován nový přehled bodového ohodnocení bolesti, který nastavuje pozměněné proporce mezi jednotlivými bolestivými stavy
 • hodnota jednoho bodu činí  251,28 Kč  vznikla-li bolest v roce 2014
 • Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv

k hodnotě jednoho bodu

 • Funkční či anatomická ztráta končetiny či orgánu nepředstavuje limit, který by u mnohočetných poranění nemohl být přesažen, náhrada škody však nesmí být nepřiměřená
 •  Rozlišujeme několik stupňů komplikací ( jsou- li v souvislosti se škodnou událostí)

Lehká (do 5 %), středně závažná (do 10%), závažná (do 15%), komplikace těžká (do 20%) a to s ohledem na to, do jaké míry ohrožují život a zhoršují zdravotní stav

 • §2957 NOZ vymezuje další okolnosti, které odůvodňují přiměřené zvýšené náhrady, Metodika tyto okolnosti neupravuje, celková částka však musí být přiměřená v kontextu celkové škody
 •  V souvislosti se ztížením společenského uplatnění byl vytvořen zcela nový systém založený na využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a zdraví ( MFK) vypracované Světovou zdravotnickou organizací (WHO)

 

 

Jak se tedy budou počítat trvalé následky?

Stupeň závažnosti trvalého zdravotního postižení se nevyjadřuje jako dosud bodovým součtem diagnóz násobenou peněžitou hodnotou jednoho bodu. Nyní se bude vycházet z procentní škály 0-100% , který bude vyjadřovat ztrátu životních příležitostí (tzv. lepší budoucnosti) pro jednotlivé položky v devíti oblastech společenského zapojení.

100% bude u plné ztráty kognitivních a pohybových funkcí, spojená s plnou ztrátou sebeobsluhy a jakéhokoliv se zapojeními do aktivního společenského života. Všechny mírnější formy postižení jsou odstupňovány směrem dolů.

Výše náhrady se odvozuje od tzv. výchozí rámcové částky, která má představovat pomyslnou hodnotu zmařeného obvyklého lidského života při absolutním vyřazením ze všech společenských sfér.  Bude se vyjadřovat pomocí  400 násobku průměrné  měsíční nominální mzdy  na přepočtené  počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející  roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného. Pro rok 2013 činí tato mzdy 25. 128,-Kč. Výchozí rámcová částka pro náhradu trvalých následku poškozeného, jehož zdravotní stav se ustálil v roce 2014 je tedy 10. 051. 200,-Kč.

V první fázi lékař  ( znalec) ohodnotí obtíže zdravotního stavu. Poté dojde k procentní mu vyjádření omezení poškozeného (rozmezí 0- 100%). V této fázi se jedná o základní náhradu.

 Individuální přístup a zohlednění zvláštností každého jednotlivého případu předpokládá, že základní náhrada může být ještě modifikována výjimečnými okolnostmi na straně poškozeného (věk, ztráta skutečně lepší budoucnosti. Stejně tak se vezmou v potaz zvláštní okolnosti na straně škůdce (úmyslné způsobení škody, zneužití závislosti poškozené osoby na škůdci atd..) Takto lze však modifikovat základní částku již jen v řádu desítek procent, maximálně do celkového dvojnásobku. Takto bude určena tzv. výsledná náhrada za nemajetkovou újmu spočívající v ztížení společenského uplatnění.

 

SCHÉMA.

Posouzení zdravotního stavu (prohlídka lékařem, znalcem – zohlednění všech oblastí společenského života)

 

 Procentní vyjádření omezení poškozeného (0- 100%)     

 

 Určení výše základní náhrady

                      

 

Možnost modifikace s přihlédnutím k zvláštním okolnostem konkrétního případu (max. na dvojnásobek)

                  

 Výsledná náhrada

S ohledem na to, že se jedná o zcela nové pojetí, doporučujeme v případě vymáhání náhrady škody konzultovat  s odborníky, kteří budou dohlížet na správný postup ve vymáhání Vašich nároků.