Novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 17. srpna 2015

Novelou zákoníku práce publikovanou dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 205/2015 byla navrácena hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do části jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání stanovuje nová pravidla pro odškodňování v rámci pracovně- právních vztahů.
  • Nejvýznamnější změnou je zejména zvýšení hodnoty jednoho bodu z 120,-Kč na 250,-Kč.
  • Nařízení upravuje tedy způsob výpočtu odškodnění i za ztížení společenského uplatnění odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích (zde existuje pouze Nejvyšším soudem doporučená metodika)
  • Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví
  • Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních a vzdělávacích potřeb.
  • Bodové hodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového hodnocení musí být přiměřené povaze a rozsahu a tíži poškození, dále se vezme v potaz průběh a náročnost léčení a odstraňování následků poškození zdraví.
  • Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví. Musí být zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

Potřebujete poradit? Myslíte si, že Vám nebyly vyplaceny Vaše nároky v plné výši? Neváhejte nás kontaktovat!!!