Nesprávný úřední postup

Úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem obsahuje zákon číslo 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění. Tento zákon provádí článek číslo 36 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

Jedná se o zvláštní případ odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci. Ačkoliv jde o odpovědnost za porušení veřejnoprávních norem, odpovědností vztah je soukromoprávní, příslušnými jsou tedy civilní soudy (v první instanci jde o soud okresní). Nositeli odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci jsou vedle státu a subjektů vykonávající státní moc v přenesené působnosti (např. notáři) také územně samosprávné celky (obce a kraje), při výkonu státní správy, která na ně byla přenesena zákonem nebo na základě zákona.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu se za nesprávný úřední postup považuje porušení pravidel předepsaných právními normami pro počínání státního orgánu při jeho činnosti. Nesprávným úředním postupem souvisejícím s rozhodovací činností je např. i nevydání či opožděné vydání rozhodnutí, mělo-li být v souladu s uvedenými pravidly správně vydáno či vydáno ve stanovené lhůtě, případně jiná nečinnost státního orgánu či jiné vady ve způsobu vedené řízení.

 • Odpovědnost státu

  Jak vlastně stát odpovídá za úřední osoby a jejich postup?

  Více
 • Nezákonné rozhodnutí

  Právo na náhradu škody vzniklé nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda

  Více
 • Odpovědnost územních celků

  Odpovědnost územních celků za škodu, kterou způsobily v samostatné působnosti při výkonu veřejné správy je vymezena obdobně jako je tomu u odpovědnosti státu

  Více
 • Za co stát odpovídá

  Právo na náhradu škody vzniklé nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda

  Více
 • Škody způsobené rozhodnutím o vazbě

  Právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě má ten, na němž byla vazba vykonána

  Více
 • Rozsah náhrady škody

  Součástí náhrady škody jsou podle zákona, kromě způsobené škody, také náklady řízení

  Více