Za co stát odpovídá

Stát odpovídá za škodu (včetně nemajetkové újmy) vzniklou:

 • rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení nebo v řízení trestním (jde o případy, kde bylo podle příslušných procesních předpisů vydáno individuální rozhodnutí týkající se určité fyzické nebo právnické osoby,
 • nesprávným úředním postupem (tedy jinak než rozhodnutím).

Nezákonné rozhodnutí

Právo na náhradu škody vzniklé nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda. Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s takovým jednáno být mělo. Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem.  Dále je možno náhradu škody přiznat pouze tehdy, pokud poškozený využil v zákonem stanovených lhůtách všech řádných i mimořádných opravných prostředků. K této podmínce se nemusí přihlížet, jde-li o případ zvláštního zřetele hodného.

Nesprávný úřední postup

Úředním postupem je nutno rozumět postup související s výkonem veřejné (státní) moci, který se dotýká individuálních práv a povinností účastníků daného řízení. Nesprávností úředního postupu je porušení pořádku předepsaného právními normami nebo určeného povahou a funkcí postupu. Za nesprávný úřední postup se považuje i nečinnost příslušných orgánů, tj. porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.

Nárok na náhradu škody je nutné vždy nejdříve uplatnit u příslušného úřadu. Pokud je uplatněn nárok u nepříslušného úřadu, postoupí tento úřad žádost poškozeného příslušnému úřadu. Poté má soud 6 měsíců, aby nárok dobrovolně uspokojil (přiznal a vyplatil), neučiní-li tak může se poškozený obrátit se svým nárokem na soud.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.