Věcná škoda

Věcná škoda je typickým průvodním jevem téměř všech škodných událostí, neboť také v případech, kdy se jedná primárně o škodu na zdraví, vzniká často nárok na odškodnění věcné škody. Věcnou škodou rozumíme to, oč se snížila hodnota majetku poškozeného – skutečná škoda – a to oč se majetek poškozeného nezvětšil v souvislosti se škodní událostí

  • Ušlý zisk a nově i nemajetkovou újmu.

Skutečnou škodou je – typicky v případě dopravních nehodsnížení hodnoty nabouraného vozidla, ale také poškozené, případně zničené věci, které měl poškozený u sebe, na sobě nebo ve vozidle. Dále lze pod nároky na náhradu věcné škody podřadit také náhradu účelně vynaložených nákladů a náhradu marně vynaložených nákladů. Rozlišení mezi těmito dvěma pojmy není úplně jednoduché, ale zjednodušeně by se dalo říct, že účelně vynaloženými náklady lze rozumět náklady vynaložené v souvislosti se škodnou událostí na odstranění následků způsobených škodní události, např. půjčovné náhradního vozidla, náklady právního zastoupení, atp., kdežto marně vynaložené náklady jsou náklady vynaložené před škodní událostí, které se znehodnotily díky škodní události, příkladem můžou být náklady na vstupenky, které nebylo možno využít nebo prodat, náklady na zaplacenou dovolenou resp. náklady stornopoplatků na její zrušení.

K uplatnění těchto nákladů je samozřejmě nezbytné o nich vědět a vědět, že je můžete uplatnit a v jaké výši. Nezbytné je také náklady prokázat. A to nebývá vždy úplně vyrovnaný souboj, neboť na straně povinného stojí často pojišťovna, proti níž bez právního zastoupení těžko uspějete. Také proto existují tyto stránky a také proto jsme připraveni naše znalosti a zkušenosti uplatnit ve váš prospěch.