Škoda na životě

Bohužel se stávají i takové škodní události, jejichž následkem je cena nejvyšší, lidský život. Pro blízké okolí poškozeného, pro rodinné příslušníky, je obvykle po takové události téměř nemožné řešit jakékoli nároky s takovou událostí související. Peníze jsou v tu chvíli na posledním místě a často si pozůstalí vůbec nedovedou představit, že by měli nějakou náhradu škody žádat.

Náhrada škody pro pozůstalé tu ale jednoduše je. Je zákonem přesně specifikována a oprávněné osoby na ni mají nárok. Mezi tyto osoby patří manžel, manželka, rodiče, děti a jiné osoby blízké poškozeného. Nárok je třeba řádně uplatnit.

Pokud jste osobou, která patří mezi oprávněné, nemusíte nic dělat a zabývat se nepříjemnou komunikací s pojišťovnami, soudy a dalšími institucemi. Prostě nám věc svěřte a naše kancelář se postará o všechny vaše nároky, které vám ze škodní události plynou.

 

V souvislosti se škodou na životě lze uplatnit následující nároky:

 

 • Náhrada spojené s péčí o zdraví Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost se hradí tomu, kdo je vynaložil. Typicky se jedná zejména o náklady na doplatky užívaných léků, zdravotnické pomůcky, náklady spojené s návštěvou příbuzných v nemocnici nebo rehabilitačním zařízení, ale může se jednat také o náklady na zajištění péče a náklady na výživu. Poškozený může požádat o to, aby mu škůdce složil na tyto náklady přiměřenou zálohu.
 • Náklady pohřbu jsou hrazeny škůdcem tomu, kdo je vynaložil za předpokladu, že nebyly hrazeny veřejnou dávkou (tzv. pohřebné hrazené podle zákona o státní sociální podpoře). Při určování výše odškodnění se přihlédne ke zvyklostem a okolnostem jednotlivého případu.
 • Náklady na výživu pozůstalým budou hrazeny škůdcem v souladu v § 2966 občanského zákoníku. Škůdce je povinen hradit peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada náleží pozůstalým ve výší rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený mohl podle rozumného očekávání poskytovat pozůstalým, pokud by k jeho zranění nedošlo. Z důvodů slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený poskytoval plnění, ačkoliv k tomu nebyl podle zákona povinen. Při výpočtu náhrady se vychází u průměrného výdělku zemřelého, také se přihlédne k tomu, jak dlouho by pozůstalý pravděpodobně žil, nebýt zranění či jak dlouho by plnění pravděpodobně poskytoval.
 • Jednorázové odškodnění pozůstalých

  cílem je odčinění duševních útrap manžela, manželky, rodičů, dětí nebo jiné osoby blízké peněžitou náhradou.

  Více
 • Náhrada imateriální újmy

  Listina základních práv a svobod v čl. 10 odst. 2 zaručuje každému právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

  Více