Náhrada imateriální újmy

Listina základních práv a svobod v čl. 10 odst. 2 zaručuje každému právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Ustanovení § 81 a násl. občanského zákoníku pak konkretizují právo na ochranu osobnosti, nároky vyplývající z jeho porušení a osoby oprávněné i povinné. Základními atributy, které vytváří osobnost každého jednotlivce a které jsou chráněny, jsou zejména život a zdraví, dále občanská čest a lidská důstojnost, jakož i soukromí, jméno a projevy osobní povahy. Smrt osoby blízké má zákonitě dopad na soukromý a osobní  život každého člověka, který byl s takovou osobou v nějakém vztahu. Převážně se takový zásah projevuje negativně s větší či menší intenzitou, která je odvislá od blízkosti vzájemného vztahu a založení zasažené osoby. Tato intenzita vzájemného vztahu a tím intenzita zásahu do práva na ochranu osobnosti je určující pro rozsah náhrady, kterou je možné uplatnit. Tyto spory jsou však v převážné většině případů velice složité a vyžadují nadstandardní právní znalosti.