Nepřiměřená délka řízení

Při každém typu soudního řízení se mohou vyskytnout průtahy, které vedou k právní nejistotě účastníků. Stát nese odpovědnost za dodržování lidských práv, tedy i práva na spravedlivý proces, které je právě nedůvodnými průtahy ohroženo. My pomáháme našim klientům domoci se všemi prostředky zrychlení řízení, případně získat náhradu škody a nemajetkové újmy u soudu. Každý případ je rozdílný a neexistuje žádný vzor uznávání odškodnění. Profesionální zastoupení advokátem, Vám usnadní komplikované jednání se soudy (ztížené přísnými promlčecími lhůtami) a zvýší šanci na získání odškodnění.

 • Co jsou průtahy v řízení

  Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces vyjádřeného v Listině základních práv a svobod

  Více
 • Posouzení nepřiměřené délky

  Pro posouzení, jestli je délka nepřiměřená, neexistuje žádná šablona či tabulka, neboť každý případ je odlišný a není možné stanovit přesné lhůty pro projednání

  Více
 • Možné prostředky nápravy

  Pokud máte pocit, že ve vašem řízení dochází k nepřiměřeným průtahům, je možné použít nástroj, který poskytuje zákon o soudech a soudcích – stížnost na průtahy

  Více
 • Právo na náhradu škody

  Účastník řízení, ve kterém došlo k nedůvodným průtahům, se může obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR s nárokem na náhradu škody, která mu byla způsobena nesprávným úředním postupem

  Více
 • Další možnosti nápravy

  Pokud bylo právo na projednání věci v přiměřené lhůtě porušeno, je dle Evropského soudu pro lidská práva nezbytné zamezit trvání porušení a poskytnout vhodnou nápravu.

  Více