Záznam o úrazu

 • Žádejte zaměstnavatele, aby sepsal záznam o úrazu, v němž budou vylíčeny podstatné okolnosti průběhu úrazu.
 • Pokud zaměstnavatel uvede jakoukoli skutečnost, s níž nebudete souhlasit, napište to do všech vyhotovení záznamu o úrazu, klidně propiskou.
 • Jeden originál záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel vydat vám. Žádejte jej proto o záznam a nikomu, kromě svého advokáta, ho nedávejte.

Svědci

 • Pokud byli svědky vašeho úrazu vaši další spolupracovníci, nechte si od nich, jakmile to bude možné, napsat čestné prohlášení, v němž vylíčí průběh nehodového děje. Stačí stručné potvrzení, že se v konkrétní den pracovní úraz stal a jak se odehrál.

Projednání

 • Zaměstnavatel je povinen s vámi projednat způsob a rozsah náhrady škody. Ačkoli to většinou nedělají, nepřistupujte na žádné dohody typu – ztrátu na výdělku vám vyplatíme až po skončení pracovní neschopnosti.

Průměrný výdělek

 • Vzhledem k tomu, že ztráta na výdělku vám bude vypočítána podle průměrného hrubého výdělku, kterého jste dosáhli v rozhodném období, požádejte co nejdříve zaměstnavatele o potvrzení o průměrném hrubém výdělku za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí a za celý předchozí rok.
 • Chtějte, aby průměrný hrubý výdělek by uveden jako hodinový a jako měsíční.
 • Průměrný hrubý výdělek za celý předchozí rok se použije, je-li to pro poškozeného zaměstnance výhodnější a zaměstnavatelé na to rádi zapomínají.

Zameškané směny

 • Pokud pracujete ve směnném nebo jakémkoli nepravidelném provozu, žádejte zaměstnavatele, aby vám pravidelně posílal rozpis směn i v době pracovní neschopnosti.
 • Budete odškodněni jen za zameškané směny a je dobré vědět, kolik jich mělo být.

Ztráta na výdělku

 • Zaměstnavatel je povinen platit náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně. Jakékoli jiné řešení, nebylo-li vzájemně dohodnuto, je porušením zákonné povinnosti zaměstnavatele.

Po skončení pracovní neschopnosti

 • Požádejte zaměstnavatele o provedení mimořádné lékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb, který vystaví posudek o vaší zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci.

Převedení na jinou práci

 • Pokud nejste zdravotně způsobilý vykonávat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen převést vás na jinou vhodnou práci a doplácet vám náhradu do průměrného hrubého výdělku.
 • Při převedení na jinou práci je potřeba vstupní lékařská prohlídka o zdravotní způsobilosti k výkonu této práce.

Výpověď

 • Pokud není možné další pokračování pracovního poměru, nedávejte sami výpověď a nepřistupujte na dohodu o ukončení pracovního poměru.
 • Nechte zaměstnavatele, ať vám sám dá výpověď. Po celou dobu do skončení pracovního poměru vám bude vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, i když pro vás nebude mít vhodnou práci.
 • Pokud jsou zde zdravotní důvody, pro něž nemůžete nadále vykonávat svou dosavadní práci, je nezbytné mít posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, v němž to bude výslovně uvedeno. V posudku by měla být také uvedena příčinná souvislost s pracovním úrazem. Pouze v takovém případě vám vznikne nárok na 12 měsíční odstupné.