Oběť trestného činu

Úprava o právech obětí trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb.

 

Za oběť je třeba považovat každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zjevně o zneužití postavení oběti.

 

Kdo je obětí trestného činu??

Obětí trestného činu se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být:

  • Trestným činem ublíženo na zdraví
  • Způsobena majetková nebo nemajetková újma
  • Na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil
  • Příbuzný oběti, pokud byla trestným činem způsobena smrt oběti
  • Obětí tedy nemůže být právnická osoba (může být považována za poškozenou trestným činem, nenabývá ale práv podle zákona o obětech trestních činů)

 

 Kdo je zvláště zranitelnou obětí?

  • Dítě
  • Osoba postižená fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem nebo smyslovým poškozením
  • Oběť trestného činu obchodování s lidmi
  • Oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní