Svěřená osoba

Svěřenou osobou rozumíme osobu, která není schopna, z důvodu svého věku a mentální vyspělosti, ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, tedy zejména děti a osoby stižené duševní poruchou.  V některých specifických případech (zejména odpovědnost školy a školských zařízení) je možné za svěřenou osobu považovat také osoby plnoleté a plně právně způsobilé.

Děti jsou svěřeny do péče svých rodičů, kteří jsou nad nimi povinny vykonávat dohled, čímž je dána také odpovědnost rodičů za své děti. Tuto odpovědnost můžou rodiče částečně nebo zcela přenést na další osoby, kterým své děti dočasně svěří do péče. Jedná se o běžné případy dočasného svěření dětí do péče např. prarodičů, školy, sportovního oddílu, provozovateli dětského tábora nebo třeba jen sousedce.