Škoda způsobená svěřenou osobou

Typickým případem této škody jsou např. okno rozbité dětmi, úraz zaviněný spolužákem, poškozené zařízení ubytovny při školním výletě, atp.. Úprava odpovědnosti za škodu způsobenou svěřenou osobou je obsažena v občanském zákoníku, zejménav § 2920.. Speciální úprava pro situace, kdy ke škodě došlo při školním vyučování nebo v souvislosti s ním je pak obsažena v § 391 zákoníku práce.

Podle občanského zákoníku odpovídá za škodu způsobenou svěřenou osobou společně a nerozdílně nezletilý, který škodu způsobil a ten, kdo je povinen nad ním vykonávat dohled. Není–li ten, kdo škodu způsobil pro nezletilost nebo duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.

Kdo je povinen vykonávat dohled zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Vykonává-li dohled právnická osoba, její pracovníci pověřeni dohledem za škodu takto vzniklou neodpovídají (jejich odpovědnost podle pracovně právních předpisů však není dotčena).

Odpovědnost osoby vykonávající dohled je tedy odpovědností objektivní,  tzn. nevyžaduje se zavinění. Osoba vykonávající dohled se však může odpovědnosti zprostit, prokáže-li, že svou povinnost náležitého dohledu nezanedbala.

 

Odpovědnost osoby vykonávající dohled je tedy odpovědností objektivní,  tzn. nevyžaduje zavinění.

  1. Škodu způsobil nezletilý, který není pro nezletilost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky a osoba vykonávající dohled svou povinnost nezanedbala. V tomto případě nebude za škodu odpovídat nikdo a poškozený je nucen nést škodu sám. V tomto případě má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného.
  2. Škodu způsobil nezletilý, který není pro nezletilost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky a osoba vykonávající dohled svou povinnost zanedbala. V tomto případě bude za škodu v plné míře odpovídat osoba, která byla povinna vykonávat dohled.
  3. Škodu způsobil nezletilý, který je schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky a osoba vykonávající dohled svou povinnost nezanedbala. V tomto případě bude za škodu odpovídat nezletilý, potažmo jeho rodiče.
  4. Škodu způsobil nezletilý, který je schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky a osoba vykonávající dohled svou povinnost zanedbala V tomto případě budou za škodu společně a nerozdílně odpovídat nezletilý i osoba, která byla povinna vykonávat dohled.

 

Jak již bylo uvedeno speciální úprava odpovědnosti za škodu způsobenou svěřenou osobou je obsažena v zákoníku práce a týká se případů škody, k níž došlo při vyučování ve škole nebo školském zařízení nebo v souvislosti s ním. Za takovou škodu odpovídá škola nebo školské zařízení a nemá-li právní subjektivitu, pak odpovídá zřizovatel školy. Tato odpovědnost je absolutní a nelze se ji zbavit.