Odpovědnost za pracovní úraz


Odpovědným subjektem za pracovní úraz je zaměstnavatel nikoliv pojišťovna. I přesto, že Vás zaměstnavatel odkáže rovnou na pojišťovnu, nenechejte se odbýt a uplatněte nároky u svého zaměstnavatele.

 

Zaměstnavatel / pojišťovna

Jedním z častých jevů bývá domněnka poškozeného zaměstnance, že odškodnění za svůj pracovní úraz bude požadovat po pojišťovně.

Podstatou zákonného pojištění sice je ze zákona vyplývající právo pojištěného (což je zaměstnavatel), aby za něj příslušná pojišťovna nahradila zaměstnanci postiženému pracovním úrazem nebo nemoci z povolání škodu v rozsahu odpovědnosti zaměstnavatele ALE poškozený zaměstnanec přímý nárok na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vůči pojišťovně NEMÁ.

Základní model zákonného pojištění tedy spočívá v tom, že odpovědný zaměstnavatel soustředí všechny podklady pro odškodnění konkrétního pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, odškodnění vypočte a případ předá příslušné pojišťovně. Ta má právo i povinnost případ posoudit podle příslušných ustanovení zákoníku práce, vyžádat si od zaměstnavatele doplňující informace a poté plnit nároky přímo poškozenému.

Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců potom, co mu byla pojistná událost oznámena. Nelze-li tak učinit, je pojistitel povinen osobě, které vzniklo nebo má vzniknout právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu.

 

POZOR: Takovéto jednání však nelze očekávat od každého zaměstnavatele. Mnohdy zaměstnavatel neplní svoji povinnost, událost neohlásí, či neposkytuje potřebnou součinnost pojišťovně. Na druhou stranu nejsou neobvyklé průtahy ze strany zákonného pojistitele.

 

Nutno zdůraznit, že existence zákonného pojištění nesnímá ze zaměstnavatele jeho zákonnou  povinnost  a odpovídá za řádné a včasné odškodnění postiženého zaměstnance.

 

Objektivní odpovědnost zaměstnavatele

Odpovědnost zaměstnavatele je objektivní, nevyžaduje se žádné zavinění ve smyslu porušení právní povinnosti a zaměstnavatel se své odpovědnosti může zbavit jen prokázáním liberačních důvodů.

 

 

Zaměstnavatel se zcela zprostí odpovědnosti za pracovní úraz, prokáže-li, že škoda vznikla

  • tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoli s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány,
  • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit

Tyto skutečnosti musí být jedinou příčinnou škody.

Zaměstnavatel se může zprostit odpovědnosti zčásti

  • výše uvedených důvodů
  • nebo pokud si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že ačkoli neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že může být způsobena škoda na zdraví.

Zaměstnavatel mnohdy uvede spoluúčast zaměstnance na pracovním úrazu z důvodu následného krácení nároků zaměstnance. Obraťte se proto raději na odborníky, aby k takovým situacím nedocházelo.

Zaměstnavatel je povinen určit část škody, kterou nese zaměstnanec podle míry jeho zavinění. V případě zaměstnance, který postupoval v rozporu s obvyklým způsobem chování, je zaměstnavatel povinen uhradit alespoň jednu třetinu škody. Zaměstnavatel se však nemůže nikdy zbavit odpovědnosti, jestliže zaměstnanec utrpěl pracovní úraz v souvislosti s odvrácením škody  hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečím přímo hrozící životu nebo zdraví, které úmyslně nevyvolal.