Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu.

Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

V praxi je obvykle náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nazývána „rentou“

Předpoklady vzniku tohoto nároku: příčinná souvislost mezi ztrátou na výdělku po skončení PN  nebo při uznání invalidity a pracovním úrazem.

: omezení či snížení pracovní schopnosti následkem pracovního úrazu

Průměrný výdělek před vznikem škody-  průměrným výdělkem před vznikem škody se pro účely náhrady za ztrátu na výdělku po skončení PN rozumí průměrný výdělek platný ke dni vzniku nároku na rentu.

POZOR: Průměrný výdělek pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po dobu trvání PN je zpravidla odlišný od průměrného výdělku pro výpočet náhradu za ztrátu na výdělku po skončení PN. Nejedná se o průměrný výdělek před pracovním úrazem ale průměrný výdělek před vznikem škody.

Ve většině případů se tedy použije tzv. pravděpodobný výdělek (výdělek, kterého by si zaměstnanec dosáhl po skončení pracovní neschopnosti nebýt pracovního úrazu).

Co když jsem nezaměstnaný? Mám také nárok na rentu?

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení PN  nebo při uznání invalidity přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

POZOR: Nestačí být tedy jenom „ nezaměstnaný“, ale musíte být vedeni v evidenci úřadu práce.

Za výdělek po pracovním úrazu se považuje výdělek ve výši minimální mzdy.

Dokdy mám nárok na vyplácení „renty“?

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let, nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

Výpočet

Rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu. V případě, že je poškozenému přiznán invalidní důchod pro pracovní úraz, odečítáme i přiznaný invalidní důchod.

Zjednodušeně: Průměrný výdělek – (dosahovaný výdělek + invalidní důchod).

 POZOR:

V případě nároku náhrady za ztrátu na výdělku po skončení PN  doporučujeme včas kontaktovat odborníka, který Vám pomůže. V praxi mohou nastat problémy se zjištěním pravděpodobného výdělku, může se stát, že Vám bude přiznán invalidní důchod pro jiné onemocnění než v souvislosti s pracovním úrazem či může nastat podstatná změna okolností a zaměstnavatel Vás bude chtít o Váš nárok připravit. Vyhledejte tedy odbornou pomoc, abyste nepřišli o Váš nárok!