Odvolání proti posudku

Proti vydanému lékařskému posudku může posuzovaná osoba i její zaměstnavatel podat poskytovateli pracovněprávních služeb (tomu, kdo posudek vydal) návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne předání. Tuto lhůtu lze prominout, pouze pokud byly prokázány důvody, které v podání návrh objektivně bránily. Pokud poskytovatel tomuto návrhu vyhoví v plném rozsahu, lékařský posudek je zrušen nebo je vydán nový. Pokud ale návrhu vyhověno není, je postoupen do 30 pracovních dnů od jeho doručení spis včetně veškeré dokumentace na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu (v tomto případě Krajskému úřadu). Krajský úřad přezkoumá, jestli byl vydán posudek oprávněným poskytovatelem, jestli byly provedeny všechny potřebné prohlídky, zda byl zdravotní stav posuzované osoby zjištěn úplně a zda zjištění odpovídá aktuálnímu stavu posuzované osoby. Další návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat, pouze pokud krajský úřad potvrdí lékařský posudek a je z lékařské prohlídky zřejmé, že posouzení povede pravděpodobně k jinému závěru.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!