Smlouva o zdraví

Lékařská péče je upravena zákonem o zdravotních službách, který je zvláštní úpravou k novému občanskému zákoníku. Ten zavádí jako nový smluvní typ smlouvu o péči o zdraví, která se bude vztahovat také (na rozdíl od zákona o zdravotních službách) na služby poskytované např. maséry (tedy služby, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav ošetřovaného). Tento nový smluvní typ navrací zdravotní péči do soukromého práva. Ve smlouvě o péči o zdraví se poskytovatel zavazuje pečovat o zdraví ošetřovaného v rámci svého povolání nebo předmětu. Poskytovatel je povinen poučit ošetřovaného o zamýšleném vyšetření a navrhnout péči o zdraví. Po vyšetření poskytovatel vysvětlí ošetřovanému jeho zdravotní stav a další navrhovaný postup. Důležité je, aby toto poučení bylo srozumitelné a jasné ošetřovanému, je možno žádat ho i v písemné podobě. Provozovatel potřebuje ke každému úkonu souhlas ošetřovaného, ledaže zákon stanoví, že takového souhlasu není třeba. Například pokud je to ve prospěch zdraví a života člověka, který se nachází v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li tento souhlas ve stavu nouze získat. Pokud, ale není vyžadovaná písemná forma souhlasu, je souhlas presumován. Jestliže ošetřovaný úkon odmítne, potvrdí tuto skutečnost písemně provozovateli. Poskytovatel je povinen postupovat nejen podle smlouvy, ale také podle pravidel svého oboru s péčí řádného odborníka.

Při vzniku může vzniknout dvojí odpovědnost: odpovědnost z porušení smlouvy a odpovědnost mající původ ve vadě věci. Podle NOZ není možné se po vzniku újmy smluvně vzdát povinnosti k náhradě vůči jiným osobám. Nově, ale zákon připouští učinit toto oznámení před vznikem újmy. Oznámené je posuzováno jako varování před nebezpečím, které sice nevylučuje odpovědnost za újmu, ale bude působit nepřímo, tedy při posuzování soudem. Z tohoto nového pravidla jsou ovšem výjimky, které se týkají právě škody na zdraví. V souladu s § 2898 se nebude přihlížet k ujednání, které by předem vyloučilo či omezilo povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech. V případě újmy na zdraví a při usmrcení se nelze práva na náhradu újmy platně vzdát.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!