Nemajetková újma

Za nemajetkovou újmu považujeme jakoukoliv újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromý osoby apod. Nemajetková újma má být podle nového občanského zákoníku odčiněna prostřednictvím tzv. zadostiučinění. Zadostiučinění má být primárně účinně způsobem, který odčiní způsobenou újmu, jinak je nutné poskytnout zadostiučinění v penězích. Výši zadostiučinění posoudí soud podle konkrétních okolností případu. Nemajetkovou újmu může požadovat poškozená a za určitých okolností také každý, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze odčinit jiným způsobem.

Značné změny nastanou u náhrady nemajetkové újmy za vytrpěnou bolest, za ztížení společenského uplatnění a při rozhodování o jednorázovém odškodnění pozůstalých. Nový občanský zákoník upouští od pevné sazby těchto nároků (doposud vyjádřených pomocí tabulky a bodového systému v podzákonném předpise). Zákonodárce si od této úpravy slibuje spravedlivější rozhodování, které přihlédne i k dalším okolnostem (př. bude jinak pohlíženo na poranění ruky profesionálního klavíristy než účetního) Chybí, ale konkrétní kritéria, od kterých by měla být výše zadostiučinění soudem odvozena. Jednat se bude jistě o velmi složité spory jak právní, tak skutkové a půjde o vysoké částky. Bude trvat značnou dobu, než se sjednotí judikatura a vytvoří se ustálený postup soudů. Bude více kladen nárok na dokazování a právní argumentaci, proto bude důležité využít odborné právní pomoci.