Odklony v trestním řízení

V rámci trestního řízení může soud (případně státní zástupce v přípravném řízení) rozhodnout o odklonu, kdy se trestní stíhání pachatele zastavuje a trestní řízení se řeší alternativním způsobem. Pro poškozeného to znamená možnost se s pachatelem dohodnout na náhradě škody. Aby k odklonu došlo, pachatel se s poškozeným z pravidla musí dohodnout, což zvyšuje šanci na náhradu škody a někdy i její samotnou výši. Spor se také projednává rychleji, než kdyby probíhalo standardní soudní řízení.

 

Možnosti odklonů jsou upraveny zejména v Trestním řádu č. 141/1961 Sb. a patří mezi ně:

 1) Podmíněné zastavení trestního stíhání:

 • Hmotněprávní odpovědnost pachatele trvá
 • Vzhledem k okolnostem případu a osobě poškozeného je jasné, že by dostal podmíněný trest odnětí svobody a ve zkušební době by se osvědčil
 • U nedbalostních trestných činů a úmyslných trestných činů s horní hranicí 5 let
 • Souhlas obviněného a jeho doznání k činu
 • Nahrazení škody způsobené trestným činem, případně uzavření dohody o náhradě škody s poškozeným a vydání bezdůvodného obohacení
 • Je možné od obviněného žádat zdržení určité činnosti (typicky řízení motorových vozidel) nebo příspěvek do státního fondu pomoci obětem trestných činů
 • Zkušební doba trvá 6 měsíců až 2 roky, případně 5 let

2) Narovnání

 • Prioritní je odčinit škodlivé následky pachatelem, především vůči poškozenému
 • U nedbalostních trestných činů a úmyslných trestných činů s horní hranicí 5 let
 • Souhlas obviněného i poškozeného
 • Prohlášení obviněného, že skutek spáchal
 • Náhrada škody způsobená trestným činem a vydání bezdůvodného obohacení
 • Obviněný složí příspěvek do státního fondu pomoci obětem trestných činů
 • Vzhledem k povaze a závažnosti činu a míry jeho dopadu na veřejný zájem je řešení uznáno jako dostačující

 3) Trestní příkaz

 • Vydán písemně samosoudcem bez provedení dokazování a součinnosti stran
 • Je již spolehlivě dokázán skutkový stav případu
 • Má charakter odsuzujícího rozsudku
 • Může proti němu být podán odbor, po kterém následuje hlavní líčení

4) Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

 • Státní zástupce rozhodne o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odloží
 • Má formu varování, které podezřelý dostane, než je jeho případ podán soudu
 • Podezřelý se k činu musí doznat
 • Škoda již musí být poškozeným nahrazena (nestačí uzavření dohody o jejím nahrazení)
 • Zkušební doba trvá 6 měsíců až 2 roky, popřípadě 5 let, během které se podezřelý musí osvědčit, jinak bude trestní stíhání opět zahájeno

5) Odstoupení od trestního stíhání

 • Ve věcech mladistvých může státní zástupce nebo soud pro mládež odstoupit a zastavit trestní stíhání
 • U provinění s horní hranicí 3 let
 • Chybí zde veřejný zájem na dalším stíhání mladistvého, stíhání není účelné a potrestání není nutné k odvrácení páchání dalších provinění
 • Především pokud mladistvý již vykonal vhodný probační program, nahradil způsobenou škodu nebo mu bylo uděleno dostatečné napomenutí

6) Dohoda o vině a trestu

 • Dohoda mezi státním zástupcem a obviněným během přípravného řízení
 • U přečinů a zločinů s horní hranicí odnětí svobody 10 let
 • Je dostatečně prokázáno, že pachatel trestný čin spáchal
 • Obviněný se k činu doznal
 • Jednání se může účastnit poškozený, který nejpozději při prvním jednání uplatní nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena, nebo vydání bezdůvodného obohacení
 • Návrh pak stvrzuje soud rozsudkem