Ztráta na výdělku

 

Dalším nárokem při vzniku újmy na zdraví je náhrada za ztrátu na výdělku.

Jedná se o dílčí majetkové právo na náhradu škodu.

  • Vznikne Vám, pokud jste uznáni neschopnými konat práci v důsledku újmy na zdraví. O tom rozhodne Váš ošetřující lékař
  • Právo je časově omezeno a to právě trváním pracovní neschopnosti. Skončí, pokud jste schopni se vrátit k výdělečné činnosti.
  • Dále může skončit ustálením Vašeho zdravotního stavu a to tak, že naopak již nejste schopni konat dosavadní výdělečnou činnost- např. přiznáním invalidního důchodu
  • právo však není omezeno trváním pracovního poměru – náhrada náleží i v případě, skončil-li pracovní poměr uplynutím sjednané doby či uplynutím výpovědní doby, avšak dočasná pracovní neschopnost trvá i nadále!!!

Jak určíme výši ztráty na výdělku?

východiskem je průměrný výdělek poškozeného

– škoda spočívající ve ztrátě na výdělku se stanoví ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před poškozením a tím, co bylo vyplaceno podle jiných právních předpisů

(dávky nemocenského pojištění)

 

Způsob náhrady

 

– náhrada se poskytuje peněžitým důchodem, tedy opakovaným peněžitým plněním

– není vyloučen ale ani jiný způsob náhrady. Soud může rozhodnout o odbytném

podle § 2968, nebo se mohou pozůstalý a škůdce dohodnout o jednorázovém poskytnutí náhrady (narovnání).

 

S ohledem na to, že může nastat problém se stanovením průměrného výdělku před poškozením, neváhejte a obraťte se na nás, pomůžeme Vám ztrátu na výdělku vyčíslit a uplatnit!