Rozsah náhrady škody a lhůty k uplatnění

Součástí náhrady škody jsou podle zákona, kromě způsobené škody, také náklady řízení, které byly poškozeným účelně vynaloženy na zrušení nebo změnu nezákonného rozhodnutí nebo na nápravu nesprávného úředního postupu. Součástí nákladů řízení jsou také náklady na zastoupení (účelně vynaložené hotové výdaje a odměna za zastupování). Náhrada ušlého zisku se poskytuje v prokázané výši, pokud to není možné zjistit, náleží poškozenému za každý započatý den výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranné výchovy, zabezpečovací detence nebo ochranného léčení náhrada ušlého zisku ve výši 170 Kč. Bez ohledu na to, zde byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje také přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Při stanovení výše nemajetkové újmy se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo. Při stanovení přiměřeného zadostiučinění se přihlédne také ke konkrétním okolnostem případu, zejména k celkové délce řízení, složitosti řízení, jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení, postupu orgánů veřejné moci během řízení a k významu předmětu řízení pro poškozeného.

   Nárok na náhradu škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Je-li podmínkou pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení rozhodnutí, běží promlčecí doba ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnutí. Nejpozději se nárok promlčí za deset let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno (oznámeno) nezákonné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví. Nárok na náhradu nemajetkové újmy se promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. Vznikla-li nemajetková újma nesprávným úředním postupem, neskončí promlčecí doba dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo. Nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření se promlčí za dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci zprošťující rozhodnutí, rozhodnutí, jímž bylo trestní řízení zastaveno, zrušující rozhodnutí, rozhodnutí, jímž byla věc postoupena jinému orgánu, nebo rozhodnutí odsuzující k mírnějšímu trestu. Neuplatnění nároku ve výše uvedených lhůtách vede ke ztrátě sporu a nemožnosti se tohoto nároku úspěšně dovolat před soudem.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.