Posudek nemoci z povolání

Posudek musí být vydán nejpozději do 30 dní od podání žádosti (popř. ústního podání), tato lhůta se počítá od obdržení posledního potřebného dokumentu. Posudek je bez odkladu předán posuzované osobě a osobě, která o posouzení požádala. Tento posudek nabývá účinnosti ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ze závěru posudku musí být jasné, jestli jde o posudek na uznání nemoci z povolání, neuznání nemoci z povolání nebo na ukončení nemoci z povolání.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!