Náhrada škody za dopravní nehodu

Poškozená se na nás obrátila ve věci náhrady škody na zdraví, která jí byla způsobena při dopravní nehodě. Řízení proti viníkovi bylo podmíněně zastaveno a to vzhledem k okolnostem, že viník dosud nebyl pro žádný trestný čin stíhán a neměl žádný záznam o dopravním přestupku.  V příčinné souvislosti se škodní událostí utrpěla poškozená zlomeninu hlavice levé pažní kosti vyžadující hospitalizaci, v důsledku svého zranění nemohla odjet na předem zaplacený zájezd v celkové hodnotě 37 000,-Kč, kdy jí při storna zájezdu bylo vráceno pouze 80% částky. 

V rámci likvidace nároků poškozené jsme se obrátili na pojišťovnu viníka, kdy odpovědnost za způsobenou škodu by měla být hrazena z titulu povinného ručení odpovědné osoby. Od ošetřujícího lékaře jsme nechali vyhotovit posudek o bolestném, a jelikož jsme zastoupení převzali už v době, kdy lze posoudit, zda poškozené vzniknou trvalé následky, nechali jsme posoudit rovnou i nárok ztížení společenského uplatnění. V návaznosti na naše uplatnění nároků za poškozenou vyplatila pojišťovna částku 14 600,- jako bolestné a náklady spojené s léčením a částku 54 000,-Kč z titulu ztížení společenského uplatnění. Jelikož škoda, která vznikla poškozené v důsledku storna zájezdu, nepatří mezi položky, které je pojišťovna povinna hradit, vyzvali jsme viníka dopravní nehody, aby rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a částkou, která byla poškozené vrácena, uhradil. Poškozena tak byla kompletně odškodněna. V rámci zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) má poškozená rovněž nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování svých nároků. Poškozené tak byla vyplacena další částka a to 15 100,-Kč.