Práva oběti trestného činu:

Orgány činné v trestním řízení mají informovat oběť o jejích právech a umožnit jejich uplatnění. Jedná se o:

 • Právo na odbornou pomoc (§4-6): zejména psychologické a sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a restorativní programy
  • Zvláště zranitelným obětem je veškerá pomoc poskytována zdarma
  • Právní pomoc je oběti na její žádost poskytována zdarma
 • Právo na informace (§7-13): Informace musí být poskytnuty srozumitelně, v určitých případech písemnou formou. Jedná se především o informace od orgánů činných v trestním řízení o postupu a stavu řízení a od poskytovatelů odborné pomoci o právech obětí.
 • Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím (§14)
 • Právo na ochranu soukromí (§15-16): Především zákaz zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti oběti
 • Právo na ochranu před druhotnou újmou (§17-22): Druhotnou újmou se rozumí újma způsobená Policií ČR, orgány činnými v trestním řízení nebo dalšími orgány veřejné zprávy. Obět má právo na zabránění dalšímu kontaktu s pachatelem nebo na zvláštní zacházení při vysvětlení a výslechu. Dále má oběť právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na její dosavadní život.
 • Právo na peněžitou pomoc (§23-37): Peněžitou pomoc poskytuje stát za určitých podmínek jak občanům ČR, tak cizincům. Pomoc je poskytnuta, pokud bylo oběti ublíženo na zdraví, těžce ublíženo na zdraví, pozůstalým po oběti nebo trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, nebo dítěti, které bylo týráno opatrovatelem
  • Poskytuje se, pokud škoda nebyla plně nahrazena pachatelem
  • Nesmí ve svém součtu přesáhnout 200 000,- Kč
  • Vyplácí Ministerstvo spravedlnosti na základě žádosti oběti

 

 

Stali jste se obětí trestného činu? Nevíte, zda můžete žádat peněžitou pomoc??

Obraťte se na nás, rádi Váš případ posoudíme.