Škoda způsobená svěřené osobě

Typickým případem této škody je úraz nezletilé osoby při němž došlo ke škodě na zdraví. Také v tomto případě je nezbytné rozlišovat zda-li ke škodě došlo ve škole nebo školském zařízení při vyučování nebo v souvislosti s ním nebo zda-li se jedná o jiný případ.

Pokud došlo k úrazu žáka (v tomto případě se odpovědnost školy vztahuje nejen na nezletilé, ale i na plnoleté žáky) ve škole nebo školském zařízení při vyučování nebo v souvislosti s ním odpovídá za škodu škola nebo školské zařízení a nemá-li právní subjektivitu pak její zřizovatel. Specifickým případem je odpovědnost právnické nebo fyzické osoby v případě, že ke škodě došlo při praktickém vyučování, které se uskutečňovalo u této právnické nebo fyzické osoby.

Odpovědnost školy nebo školského zařízení je absolutní a nelze se jí zbavit.

 

Pokud ke škodě nezletilé osoby došlo mimo školu nebo školské zařízení, bude nezbytné případnou odpovědnost dovozovat podle občanského zákoníku, zejména podle základních ustanovení upravujících odpovědnost za škodu uvedených v § 2909 a § 2910 a §2913. Nový občanský zákoník rozlišuje škodu vzniklou porušením dobrých mravů, zákona a smluvní povinnosti a pro každou z nich vytváří vlastní konstrukci odpovědnosti za škodu. V případě pokud dojde ke škodě způsobenou porušením dobrých mravů, je povinen takto vzniklou škodu uhradit škůdce. Stejně tak musí uhradit škůdce vzniklou škodu porušením zákona, kterým zasáhl do absolutních práv poškozeného, či, kterou úmyslně zasáhl do jiných práv poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práv. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma konstrukcemi je, že při porušení zákona je presumována nedbalost, pokud škůdce nejedná tak, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně očekávat.

 

Pro případ škody způsobené svěřené osobě bude pro vyvození odpovědnosti obvykle nezbytné prokázat, že odpovědná osoba byla povinna vykonávat nad svěřenou osobou náležitý dohled a tuto povinnost zanedbala nebo zanedbala svou povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. Prakticky se jedná o řadu nejrůznějších situací, v nichž své děti dočasně svěřují rodiče pod dohled jiné osoby, jako jsou sportovní a jiné kroužky, letní a zimní tábory, výlety, koupání atp. Osoba, která převzala nad nezletilými dohled je povinna vykovávat tento dohled náležitě a současně je povinna plnit i další povinnosti vyplývající například z předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví, hygienické předpisy a další.

V případě, že osoba, jíž je dítě dočasně svěřeno své povinnosti, neporušila, není možné její odpovědnost dovodit. V praxi však bývá obvyklejší případ, kdy za škodu vzniklou svěřené osobě odpovědná jak osoba vykonávající dohled tak i svěřené osoba, která neuposlechla některé vydaných z nařízení nebo příkazů. V takovém případě pak nesou škodu poměrně.