Stal se mi pracovní úraz, jak postupovat?

V souvislosti s  pracovním úrazem vznikají povinnosti jak poškozenému zaměstnanci, tak zejména zaměstnavateli, který by měl dbát na to, aby byly objasněny příčiny vzniku pracovního úrazu, aby byl pracovní úraz zapsán v knize úrazů a následně byl vyhotoven záznam o úraze. Správné zaznamenání a následné objasnění příčin vzniku úrazu, může mít dopad na Vaše odškodnění pracovního úrazu. Dbejte proto pozornosti následujícím povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele.

Dle zákoníku práce je každý zaměstnanec povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Jaké pro Vás tedy vyplývají povinnosti?

 • bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí a spolupracovat při objasňování jeho příčin. Zaměstnanec, který si způsobí pracovní úraz, ovšem nemusí být schopen takový postup dodržet, což zákon vlastně předpokládá, když umožňuje, aby úraz nahlásil kolega
 • nahlásit pracovní úraz jiného zaměstnance, popř. jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

Abyste byli úspěšní při uplatňování svých nároků, je rovněž dobré vědět, jaké naopak v případě pracovního úrazu má povinnosti samotný zaměstnavatel.

Povinnosti zaměstnavatele

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu ukládá § 105 zákoníku práce

( z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a podrobnosti stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Mezi povinnosti zaměstnavatele zákoník práce řadí

 • objasnění příčin a okolností vzniku úrazu a zachování stavu na místě úrazu do doby objasnění,
 • vést evidenci o všech úrazech v knize úrazu, kterou je možno vést v listinné i elektronické podobě,
 • vyhotovit záznamy a vést dokumentaci pracovního úrazu pokud došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance,
 • jedno vyhotovení záznamů o pracovním úrazu předat zaměstnanci popř. jeho rodinným příslušníkům,
 • přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů,
 • ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným organizacím a institutům, mezi které patří oblastní inspektorát práce nebo obvodní báňský úřad, zdravotní pojišťovna, odborová organizace či zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. policie pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu (vždy pokud došlo k smrtelnému pracovnímu úrazu).

Evidence úrazů

Zaměstnavatel vede evidenci úrazů v knize úrazů. V ní zaznamenává údaje o všech pracovních úrazech, bez ohledu na to, jak dlouhou pracovní neschopnost způsobily. Kniha by měla sloužit jako spolehlivý doklad pro případ pozdějšího sepsání záznamu o úrazu.

Obsahuje tyto údaje:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého zaměstnance
 2. datum a hodinu úrazu,
 3. místo, kde k úrazu došlo,
 4. činnost, při níž k úrazu došlo,
 5. počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 6. celkový počet zraněných osob,
 7. druh zranění a zraněná část těla,
 8. druh úrazu
 9. zdroj úrazu,
 10. příčiny úrazu,
 11. jména svědků úrazu,
 12. jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám. Formulář záznamu o úrazu je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Dbejte rovněž na to, aby byl vyhotoven záznam o Vašem pracovním úrazu s následujícími náležitostmi.

 

Co musí záznam o úrazu obsahovat?

 • evidenční číslo záznamu
 • evidenční číslo zaměstnavatele – rubrika má význam pro samotného zaměstnavatele,
 • který si zvolí číslování
 • název zaměstnavatele a jeho sídlo – uvést shodně podle živnostenského nebo obchodního rejstříku, doplnit IČO (možno použít čitelné razítko)
 • předmět podnikání (uvést slovně – podle obchodního rejstříku) – vybrat ten předmět podnikání, při kterém k úrazu došlo
 • v údajích o postiženém jako druh práce uvést profesi, pracovní zařazení – např.
 • zámečník, vrátný, učitel…
 • záznam o úrazu musí vyhotovovat i u osob vyjmenovaných v § 12 zákona o BOZP, tj. zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, spolupracujícího manžela nebo dítě výše uvedených osob, fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí
 • v bodě 8 se nově uvádí délka pracovní neschopnosti, pokud je známa. Tento údaj bude možno vyplnit pouze v případě, kdy pracovní neschopnost bude krátká v rámci měsíce, ve kterém se úraz stal, než zaměstnavatel do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zašle stanoveným orgánům a institucím záznam o úrazu.

Ohlašovací povinnost

Dojde-li ke smrtelnému úrazu zaměstnance (Smrtelným pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel) nebo vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní ohlásí zaměstnavatel pracovní úraz bez zbytečného odkladu:

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky; u úrazu s hospitalizací delší než 5 dní nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, nebo
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil
 •  zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

Kdo je tedy v případě pracovního úrazu oprávněn jednat? (podávat žádosti apod.)

 • Zaměstnavatel
 • Úrazem postižený zaměstnanec
 • Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Odborová organizace
 • Pozůstalí po postiženém zaměstnanci 

Máte dotaz jak postupovat? Napište nám!